• ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

Special Cement

SCG မွ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ ေရျဖင့္ေရာစပ္လုိက္ရုံျဖင့္ အဆင္သင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အသင့္သုံး Mortar ဘိလပ္ေျမမ်ားကုိ လူႀကီးမင္း၏ အေဆာက္အဦးအတြက္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။