• ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • Wave Style

  • Series

  • Series

  • Material

  • Wave Style

  • Series

  • Type

SCG Roof

SCG အမိုးျပားမ်ားသည္ ခိုင္ခံ႕ေတာင့္တင္းၿပီး မည္မွ်ပင္အခ်ိန္ၾကာၾကာအျမဲေတာက္ေျပာင္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံသည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအသစ္နွင့္ SCG အမိုးျပားမ်ားကို နိုင္ငံတကာမွ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရသည့္ တိက်ေသခ်ာေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ SCG Excella Roof - ၾကာရွည္ခံ၊ အၾကမ္းခံ သည့္အရည္အေသြးျမင့္ ေၾကြရည္သုတ္အမိုးျပား SCG Prestige Roof - သဘာ၀အေငြ႔အသက္နွင့္ အမိုးျပားပုံစံသစ္ SCG Concrete Roof - အနုပညာဆန္ဆန္ လွပၿပီး ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ တည္တံ႔မည့္ အုတ္ၾကြပ္အမိုးျပား SCG Ayara Roof - ေခ်ာေမြ႔ေသာ မ်က္နွာျပင္နွင့္ ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမအမိုးျပား SCG Roman Tile Roof - အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ေပးနိုင္ျခင္း၊ သစ္လြင္လွပျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးနိုင္သည့္အမိုးျပား