• ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

Ready mixed concrete

အရည္အေသြး ျပည့္၀ Grade တိက်ေသာ ျမန္မာျပည္၏ ပထမဆုံး SCG အသင့္ေဖ်ာ္ကြန္ကရစ္