• ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • Function

  • Shape

  • Site

  • Facing

  • ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

SCG Thermal Insulation

SCG အပူကာအလိပ္ျပားကို ဖန္ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားကာ အပူေလွ်ာ့ခ်ခ်င္ေသာေနရာမ်ား အထူးသျဖင့္ အမိုးျပားမ်ား၊ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူတြဲဖက္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ SCG အပူကာျပားမ်ားသည္ေနအိမ္အေဆာက္အဦး၏စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို ထိေရာက္စြာေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။