• ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • Function

  • Shape

  • Site

  • Facing

  • ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

SCG Acoustic Insulation

Zandera နံရံကပ္အသံလံုအလွဆင္ပစၥည္းသည္ အသံစုပ္ယူမႈအထူးေကာင္းမြန္ၿပီး အခန္းအတြင္းရွိ အသံ၏ပဲ႔တင္ထပ္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ကာ မီးမေလာင္နိုင္ေသာ ဖန္မွ်င္မ်ားျဖင့္အထူးေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။