• ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

  • Type

  • Function

  • Material

  • Type

  • Function

  • Model

  • Type

  • Function

  • Model

  • Type

SCG Fiber Cement Board

မ်က္ႏွာၾကက္၊ နံရံ၊ ၾကမ္းခင္းေနရာအစံုမွာ အသံုးျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ အႏုပညာေျမာက္စြာျဖင့္ အလွဆင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းအရည္အေသြးမီယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ဆန္းသစ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမ ဘုတ္ျပား။