သစ္အစားထိုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG Smartwood အရိပ္ေပးသစ္သားျပား - 3.94 in x 9.84 ft x12 mm. - မူလသစ္ခံအေရာင္

SCG Smartwood အရိပ္ေပးသစ္သားျပား (မူလသစ္ခံအေရာင္္)သည္ အရိပ္ရဖို႔ ေနကာရန္ႏွင့္သီးသန္႔ေနရာေလးရရိွရန္ သစ္အစားထိုးအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေခ်ာမြတ္ေသာေလးေထာင့္စြန္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ မူလသစ္ခံအေရာင္ပါရိွေသာေၾကာင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအေရာင္ကို အေပၚတြင္ထပ္သုတ္ႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404028840
အရြယ္အစား 10.160 x 300.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 5.500 kg
အနံ 10.160 cm
အလ်ား 300.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 3.33 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား SCG ပို႔လန္ဘိလပ္ေျမ၊ စီလီကာႏွင့္ ဆဲလူးလို႔စ္ဖိုင္ဘာမွ်င္တုိ႔ကိုေပါင္းစပ္ၿပီး ေရေႏြးေငြ႔ဖိအားသံုးနည္းပညာျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

Related products

နေထိုင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးများ