သစ္အစားထိုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG Smartwood သစ္ျပားခ်ပ္ Wow စီးရီး 5.90 in x 9.84 ft x 8 mm. - Wow ေရႊကြ်န္းသစ္

SCG စမတ္သစ္သားျပား (Wow စီးရီး)သည္ သစ္သားဒီဇိုင္းပံုစံ၊ သစ္ေၾကာပံုစံမ်ိဳးစံုကုိ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္၂မ်ိဳးလံုးတြင္ အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။

သစ္ကြက္ပံုစံသည္ သဘာ၀သစ္သားျပားက့ဲသုိ႔ အႏုစိတ္သစ္ေၾကာေလးမ်ားပါ၀င္၍ အႏုအရင့္ေရာယွက္ေဖာက္ထားသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404048995
အရြယ္အစား 15.000 x 300.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 5.400 kg
အနံ 15.000 cm
အလ်ား 300.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 2.7 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းျပားထူးျခားျခင္းႏွင့္ တာရွည္ခံေသာအေရာင္ရေအာင္ စက္ရံုမွ ေဆးသံုးထပ္သုတ္ထားပါသည္။ ထူးျခားကြဲျပားေသာအေရာင္ျဖင့္သစ္ေျကာပံုစံ။
- Wow ေရႊကြ်န္းသစ္ေရာင္၊ Wow ပရဒူေရာင္ႏွင့္ Wow မာကအနီေရာင္က့ဲသို႔ အေရာင္သံုးေရာင္ရရိွႏိုင္ပါသည္။
- ရရိွႏိုင္ေသာအရြယ္အစားမ်ားမွာ 15X300X0.8 cm ႏွင့္ 15X400X0.8 cm တုိ႔ျဖစ္သည္။

Related products