သစ္အစားထိုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG Smartwood သစ္ျပားခ်ပ္ Standard စီးရီး 5.90 in x 9.84 ft x 8 mm. - အနီေရာင္မာက

SCG စမတ္သစ္သားျပားသည္ သစ္သားဒီဇိုင္းပံုစံ၊ သစ္ေၾကာပံုစံမ်ိဳးစံုကုိ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္၂မ်ိဳးလံုးတြင္ အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။

- သစ္ကြက္ပံုစံသည္ သဘာ၀သစ္သားျပားက့ဲသုိ႔ အႏုစိတ္သစ္ေၾကာေလးမ်ားပါ၀င္၍ အႏုအရင့္ေရာယွက္ေဖာက္ထားသည္။
- အေရာင္တာရွည္ခံသည္။ အထူးနည္းပညာသံုးသစ္သားေအာက္ခံေဆးႏွင့္အေပၚလႊာထပ္ေဆးသုတ္ထားသျဖင့္ အတြင္းသားႏွင့္ အျပင္ထပ္အေရာင္မ်ားပ်ယ္လြင့္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။
- အလြယ္တကူတပ္ဆင္ႏိုင္၍မိမိစိတ္တိုင္းက်အလွဆင္ႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404025132
အရြယ္အစား 15.000 x 300.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 5.400 kg
အနံ 15.000 cm
အလ်ား 300.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 2.7 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား စက္ရုံမွ အေပၚလႊာကိုအေရာင္တင္ထားပါသည္။
အေရာင္စီးရီး ၃မ်ိဳးပါ၀င္ပါသည္။
၁. Natural color series – ေရႊကြ်န္းသစ္ေရာင္၊မာကအနီေရာင္၊သစ္ၾကားသီးေရာင္
၂. Classic color series – ဆင္စြယ္ေရာင္၊ ေကာင္းကင္ျပာ၊ ၀က္သစ္ခ်အနီေရာင္
၃. Glossy color series (Wow) – ေတာက္ေျပာင္ေသာေရႊကြ်န္းသစ္ေရာင္၊
ေတာက္ေျပာင္ေသာမာကအနီေရာင္၊ေတာက္ေျပာင္ေသာပရဒူေရာင္
အရြယ္အစား - 15x300x0.8 cm
အေလးခ်ိန္ - 5.4 Kg
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အေရအတြက္ - 2.7 pcs/sqm

Related products