သစ္အစားထိုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG Smartwood မ်က္ႏွာစာပိတ္သစ္သားျပား(ပန္းဆြဲျပား) 5.90 in x 13.12ftx16mm - ေအာက္ခံေဆးေရာင္

SCG မ်က္ႏွာစာပိတ္သစ္သားျပား (မူလသစ္သားေရာင္)သည္ မ်က္ႏွာစာပိတ္ရန္ႏွင့္ ျမင္းမိုရ္ပိတ္ရန္အတြက္ သစ္အစားထုိးျဖစ္သည္။ အထူ 16mm ႏွင့္ အထူးနည္းပညာျဖင့္ထုတ္လုပ္ထား၍ တာရွည္ခံျခင္း၊ ခိုင္ခံ့မႈရိွျခင္း၊ သစ္သားကဲ့သို႔ ေဆြးေျမ႕သြားျခင္းမရိွပါ။

- ခုိင္ခံ့ျခင္း၊ သစ္အစစ္ႏွင့္တူျခင္း၊ မက်ိဳးႏိုင္ျခင္း။
- ျမင့္မားေသာ ေရေႏြးေငြ႔ဖိအားသံုးစနစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ က်ဳံ႕ျခင္း ၾကြျခင္း၊ ေကြးညႊတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။
- သစ္အစစ္ကဲ့သို႔ အေရာင္ႏွင့္ သစ္ေၾကာဒီဇိုင္းပါရိွျခင္း။
- သဘာဝသစ္ေၾကာပံုစံဒီဇိုင္းႏွင့္ သစ္အစစ္အေရာင္ကဲ့သို႔ စက္ရံုမွအဆင္သင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404023749
အရြယ္အစား 15.000 x 400.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 14.200 kg
အနံ 15.000 cm
အလ်ား 400.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 0.25 pcs/m.
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား -အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ အခိုင္အခံ့အသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးမျပဳရန္။
-တပ္ဆင္နည္းလမ္းညႊန္အတိုင္းမွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ပါ။
-ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကအၾကံေပးသည့္အတိုင္း အရည္အေသြးျမင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍တပ္ဆင္ပါ။
- ျဖတ္ေတာက္ရာတြင္ စကူစြဲရာတြင္ႏွင့္အေရာင္တင္ရာတြင္ထြက္ေပၚလာေသာ
အမႈန္အမႊားမ်ားကိုုရွဴရိႈက္ျခင္း၊စားသံုးျခင္းမျပဳရ။

Related products

နေထိုင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးများ