သစ္အစားထိုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG Smartwood ဘီတင္ျပား - Classic စီးရီး 3.94 in x 9.84 ft x 12mm - မူလသစ္ခံေရာင္

SCG Smartw၀od ဘီတင္ျပားသည္ နံရံႏွင့္ ၾကမ္းခင္းၾကားပိတ္ရန္ သစ္အစားထိုးဘီတင္ျပားျဖစ္သည္။ အစြန္းအထင္းမ်ားကိုကာကြယ္ေပးရံုသာမက နံရံကုိလွပေစသည္။

နံရံႏွင့္တသားတည္းျဖစ္ေစရန္ ဘီတင္ျပား၏ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ ခ်ိန္ညိွႏိုင္ေအာင္အနားေစာင္း တစ္ဖက္ပါရိွပါသည္။ ျခမစားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တာရွည္ခံျခင္း။ မူလသစ္ခံေရာင္ျဖင့္အနားေစာင္းပံုစံ (၂)မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404024555
အရြယ္အစား 10.000 x 300.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 5.400 kg
အနံ 10.000 cm
အလ်ား 300.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 0.33 pcs/m.

Related products