အမိုးျပားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG ေၾကြထည္အမိုးျပား Excella Grace သဲႏုေရာင္

အလြန္လက္ရာေျမာက္ေသာလိႈင္းတြန္႕ဒီဇိုင္းႏွင့္အျမဲလွပေနမည့္စီးရီး

- မိနစ္ ၇၀ , 1000° C အျမန္မီးေပးစနစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852439006526
အရြယ္အစား 34.500 x 42.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 3.700 kg
အနံ 34.500 cm
အလ်ား 42.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 10.5 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား - ေၾကြထည္အစစ္ : သင္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ေသာအရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္။ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္တိုင္းကို အထူးကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားကကြပ္ကဲထားသည္။
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား - ဓာတ္ပံုရွိထုတ္ကုန္အေရာင္သည္ မူရင္းလက္ေတြ႔အျပင္ထုတ္ကုန္အေရာင္ ႏွင့္ ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္သည္။ ထုတ္ကုန္မ၀ယ္မွီ အျပင္ထုတ္ကုန္အေရာင္ကိုေသခ်ာေစရန္ SCG အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေသခ်ာစစ္ေဆးပါရန္။