အမိုးျပားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG ေရာင္ျပန္ကာအပူခံျပား ။ Neustile အမိုးျပားအတြက္ အမိုးေအးစနစ္

SCG ေရာင္ျပန္ကာ အပူကာျပား - SCG ေရာင္ျပန္ကာ အပူကာ အမိုးေအးစနစ္သည္ အပူဒဏ္ကို 30 % ထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္.

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852422042401
အရြယ္အစား 1.000 x 4.00 (m)
အေလးခ်ိန္ 3.500 kg
အနံ 1.000 m
အလ်ား 4.00 m