အမိုးျပားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG လယ္ကြင္းစိမ္းေရာင္ ကြန္ကရစ္ အမိုးျပား

Monier Centurion

-အစိုေရာင္ျခယ္နည္းပညာသည္ အမိုးျပဳလုပ္သည္႔ ကြန္ကရစ္ မေျခာက္မွီ အေရာင္ထည္႔ထားသျဖင့္ ရာသက္ပန္ အေရာင္ မလြင့္သည္႔ အေရာင္စြဲျမဲမႈကို ရရွိေစကာ ကြာက်ျခင္း၊ အေရာင္မွိန္ျခင္းမရွိပါ။
-အရည္အေသြးျမင့္ SCG ဘိလပ္ေျမကို အသံုးျပဳ ထားျပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး ဖိအားျမွင့္စက္ကို အသံုးျပဳျပီး ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
-မိုးေရလွ်ံထြက္ျခင္းႏွင့္ ယိုစိမ့္ျခင္းကို အထုူးကာကြယ္ေပးသည္။ ေလတိုက္စားျခင္း စမ္းသပ္မႈနွင့္ အမွန္တကယ္ အမုိးမိုး စမ္းသပ္ျခင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာေအာင္ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။
-အေရာင္အေသြးစံုလင္စြာရရွိျခင္း (မိမိအိမ္ႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ အေရာင္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း။)

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852422024087
အရြယ္အစား 33.000 x 42.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 4.050 kg
အနံ 33.000 cm
အလ်ား 42.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 10-11 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား -အေရာင္တာရွည္ခံျခင္း။
-ေနရာမလပ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာျခင္း။
-အက္ကြဲ၊ ယိုစိမ့္မႈကင္းေၾကာင္း အာမခံျခင္း။
-အေရာင္အေသြးစံုလင္ျခင္း။
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား - အမိုးတစ္ခုလံုးစာအတြက္ တပါတည္းေငြေခ်ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးႏွင့္အေရာင္ တေျပးညီ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
-ကတ္တေလာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႕ အေရာင္ႏွင့္ အျပင္မွ အေရာင္တို႕သည္ ေနရာအေနအထားေပၚ မူတည္ျပီး ကြာျခားခ်က္ရွိႏိုင္ပါသည္။
-အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားေပၚ မူတည္ျပီး ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အမဲေရာင္ အစြန္းအထင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။