အသင့္ေဖ်ာ္ဘိလပ္ေျမ

Back
ေရစိမ့္မ၀င္ႏိုင္ေသာ ကြန္ကရစ္

ေရထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ျခင္းအတြက္ တားဆီးႏိုင္မႈ အျမင့္မားဆံုးေသာ ကြန္ကရစ္

ေရေငြ႕ျပန္မႈႏွင့္ အစိုဓာတ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္း မ်ားကုိ SCG မွ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေရတားေဆးကဲ့သုိ ့ေသာ အျခားပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား ထပ္ထည့္စရာပင္မလိုပဲ ေရစိမ့္၀င္မႈကို ထိေရာက္စြာ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ကြန္ကရစ္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ပါသည္။အထူးပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္စီမံထုတ္လုပ္ထားျခင္းေျကာင့္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ေနရာလြတ္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ သိပ္သည္းဆ ျမင့္မားေသာ ကြန္ကရစ္ျဖစ္ပါသည္။

ေရခ်ိဳးခန္း၊မိုးကာ၊ ေျမေအာက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (သို႕)ဥမင္မ်ားအတြက္ ေရကူးကန္၊ ေရတိုင္ကီ ၊ ကုထံုးေရကန္ငယ္ ကဲ့သို႕ ေရထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာေနရာ မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode MMRSCG0410160002
ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ ေရခ်ိဳးခန္း၊မိုးကာ၊ ေျမေအာက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (သို႕)ဥမင္မ်ားအတြက္ ေရကူးကန္၊ ေရတိုင္ကီ ၊ ကုထံုးေရကန္ငယ္ ကဲ့သို႕ ေရထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာေနရာ မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။