အသံလုံပစၥည္း

Back
SCG အပူကာျပား UBB-G1625 (အလူမီနီယံမပါ)

SCG Thermal Insulation (UBB) သည္ နံရံ ႏွင့္ ဘုတ္ႏွစ္ခုႀကားတြင္ တပ္ဆင္ရန္ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ဆူညံသံမ်ား ႏွင့္ အိမ္တြင္းအပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

-အေဆာက္အအံု ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုိက္ဖက္သည္။
-က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကင္ဆာေရာဂါ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (IARC) သည္ SCG အပူကာျပားကုိ ရွာေဖြစမ္းသပ္ရာတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္မႈ မရွိေၾကာင္းကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။
-ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း ၊ သဲအစား ဖန္ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖင့္ ၁၀၀% အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ ကူူညီေပးသည္။
-SCG အစိမ္းေရာင္အပူကာျပားကို ''HydroProtecTM'' နည္းပညာျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ေရမစိမ့္၀င္ႏိုင္ပါ။
- ၁၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
- SCG အသံလံု အပူကာျပားသည္ ASTM E84, BS476 အရ မီးေလာင္မလြယ္သည့္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။

၁။ နံရံေပၚရွိ ဘုတ္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ဖရင္တပ္ဆင္ၿပီး SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကိုတပ္ဆင္ရပါမည္။
၂။ အမိုးတြင္ တပ္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကို အမိုးဒိုင္းၾကားႏွင့္ ဇကာကြက္ၾကားတြင္ထည့္၍ တပ္ဆင္ပါ။ (အိမ္အသစ္ႏွင့္ အိမ္အေဟာင္းတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။)
၃။ အမိုးတြင္ တပ္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကို အမိုးဒိုင္းေပၚတြင္ထည့္၍ တပ္ဆင္ၿပီး အကာကြယ္ကိုလည္း အမိုးဒိုင္းေပၚတြင္ တပ္ဆင္ပါ။ (အိမ္အသစ္တြင္သာ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။)
၄။ အမိုးတြင္ တပ္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကို အမိုးဒိုင္းႏွင့္ ၀ါယာၾကိဳးၾကားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (အမိုးဒုိင္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား (၁)မီတာျခားပါက အသံုးမျပဳသင့္ပါ။)
၅။ အမိုးတြင္ တပ္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကို ကြန္ကရစ္ မ်က္နွာက်က္ေအာက္တြင္ ကပ္ၿပီး ကြန္ကရစ္ကုိ ပင္အပ္ပံုသ႑ာန္၀ါရွာပါေသာ သံေခ်ာင္းျဖင့္ တပ္ဆင္ၿပီး Insulation ကုိ ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ပါသည္။ (အိမ္အသစ္ႏွင့္ အိမ္ေဟာင္းတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။)

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852424022220
အရြယ္အစား 120.090 x 3000.14 (cm)
အေလးခ်ိန္ 14.620 kg
အနံ 120.090 cm
အလ်ား 3000.14 cm
အခ်က္အလက္မ်ား -အပူခံႏိုင္အား (စုစုေပါင္း) ၂၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္
-ဖန္ခ်ည္မွ်င္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ မီးမေလာင္ႏိုင္ပါ။
ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ ၁။ နံရံေပၚရွိ ဘုတ္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ဖရင္တပ္ဆင္ၿပီး SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကိုတပ္ဆင္ရပါမည္။
၂။ အမိုးတြင္ တပ္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကို အမိုးဒိုင္းၾကားႏွင့္ ဇကာကြက္ၾကားတြင္ထည့္၍ တပ္ဆင္ပါ။ (အိမ္အသစ္ႏွင့္ အိမ္အေဟာင္းတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။)
၃။ အမိုးတြင္ တပ္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကို အမိုးဒိုင္းေပၚတြင္ထည့္၍ တပ္ဆင္ၿပီး အကာကြယ္ကိုလည္း အမိုးဒိုင္းေပၚတြင္ တပ္ဆင္ပါ။ (အိမ္အသစ္တြင္သာ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။)
၄။ အမိုးတြင္ တပ္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကို အမိုးဒိုင္းႏွင့္ ၀ါယာၾကိဳးၾကားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (အမိုးဒုိင္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား (၁)မီတာျခားပါက အသံုးမျပဳသင့္ပါ။)
၅။ အမိုးတြင္ တပ္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ SCG Insulation (အပူကာပစၥည္း) ကို ကြန္ကရစ္ မ်က္နွာက်က္ေအာက္တြင္ ကပ္ၿပီး ကြန္ကရစ္ကုိ ပင္အပ္ပံုသ႑ာန္၀ါရွာပါေသာ သံေခ်ာင္းျဖင့္ တပ္ဆင္ၿပီး Insulation ကုိ ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ပါသည္။ (အိမ္အသစ္ႏွင့္ အိမ္ေဟာင္းတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။)