အသံလုံပစၥည္း

Back
SCG အပူကာျပား STAY COOL Series 75 mm ပရီမီယံ

SCG STAY COOL Series အပူကာျပားသည္ မ်က္ႏွာၾကက္ တပ္ဆင္ရန္ အထူးဒီဇိုင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေျကာင့္အိမ္တြင္းအပူကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္သည္။

-အလူမီနီယံ သတၲဳလႊာျပားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ပုိမိုၾကာရွည္ခံသည္။
-အေဆာက္အအံု ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ လိုုက္ဖက္သည္။
-က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကင္ဆာေရာဂါ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (IARC) သည္ ွSCG အပူကာျပားကို ရွာေဖြစမ္းသပ္ရာတြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္မႈမရွိေၾကာင္းကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။
- ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ျခင္း ။သဲ အစား ဖန္ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖင့္ ၁၀၀ % အသံုးျပဳျခင္းေျကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလွ်ာ့ခ်မွုကို ကူညီေပးသည္
- SCG အစိမ္းေရာင္အပူကာျပားကို ''HydroProtecTM'' နည္းပညာျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ေရမစိမ့္၀င္ႏိုင္ပါ။
- ၁၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
- SCG အပူကာျပားသည္ ASTM E84, BS476 with FR grade Al-Foil အရ မီးေလာင္မလြယ္သည့္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။

တပ္ဆင္ပံု
၁-တပ္ဆင္မည့္ေနရာတြင္ ရွိေသာ မ်က္ႏွာၾကက္ျပားကုိဖြင့္ပါ။
၂-SCG အပူကာျပားကိုေအာက္တြင္ခင္းျပီး STAY COOL Series ကိုတပ္ဆင္မည့္ေနရာ အားလံုးတြင္ ဖံုးအုပ္ပါ။
၃-ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလူမီနီယံျပားျဖင့္ ျပန္လည္ဖံုးအုပ္ေပးပါ။
၄-လွ်ပ္စစ္စီးရာေနရာနွင့္ ၃လက္မခြာ ျပီး အပူလြန္ကဲျခင္း မွ ကာကြယ္ ရန္ တပ္ဆင္ပါ။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852424056673
အရြယ္အစား 59.740 x 399.89 (cm)
အေလးခ်ိန္ 2.700 kg
အနံ 59.740 cm
အလ်ား 399.89 cm
အခ်က္အလက္မ်ား - အပူခံႏိုင္အား (စုစုေပါင္း) Rt 27.0
- အလူမီနီယံျဖင့္ ဖံုးအုုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ကို ၂ ဆ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ တပ္ဆင္ပံု
၁-တပ္ဆင္မည့္ေနရာတြင္ ရွိေသာ မ်က္ႏွာၾကက္ျပားကုိဖြင့္ပါ။
၂-SCG အပူကာျပားကိုေအာက္တြင္ခင္းျပီး STAY COOL Series ကိုတပ္ဆင္မည့္ေနရာ အားလံုးတြင္ ဖံုးအုပ္ပါ။
၃-ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလူမီနီယံျပားျဖင့္ ျပန္လည္ဖံုးအုပ္ေပးပါ။
၄-လွ်ပ္စစ္စီးရာေနရာနွင့္ ၃လက္မခြာ ျပီး အပူလြန္ကဲျခင္း မွ ကာကြယ္ ရန္ တပ္ဆင္ပါ။