အသံလုံပစၥည္း

Back
SCG အပူကာျပား STAY COOL Series 150 mm ပရီမီယံ

SCG STAY COOL Series အပူကာျပားသည္ မ်က္ႏွာက်က္ တပ္ဆင္ရန္ အထူးဒီဇိုင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေျကာင့္ အပူကို အေပၚဆံုးထပ္က ေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္သည္။

- ပိုမီုပါးလႊာျခင္း ၊ ပိုမိုကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း
- အလူမီနီယံ သတၱဳလႊာျပားသည္ ပိုမို ခံႏိုင္အား ေကာင္းသည္။
- အေဆာက္အအံု ပံုဆံမ်ိဳးစံု ျဖင့္ လိုက္ဖက္သည္။
- က်န္းမာေရး လံုျခံဳမွု ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကင္ဆာေရာဂါ ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (IARC) သည္ ဖန္မွ်င္ဆ အပူကာျပားကို ရွာေဖြစမ္းသပ္ရာတြင္ ကင္ဆာေရာျဖစ္ေစနိုင္မွုမရွိေျကာင္းကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။
- ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ျခင္း ။သဲ အစား ဖန္မွ်င္ဆမ်ားကို ၁၀၀ % အသံုးျပဳျခင္းေျကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလွ်ာ့ခ်မွုကို ကူညီေပးသည္။
- ေရႏွင့္ အေငြ႕ျပန္ျခင္း ကို ကာကြယ္ျခင္း။ SCG အစိမ္းေရာင္အပူကာျပားကို ''HydroProtecTM'' နည္းပညာျဖင့္ ေရကို ခုခံႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ အေငြ႕ျပန္ျခင္းတို႕ကိုျကာရွည္ကာကြယ္ေပးသည္။
- ၁၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျကာရွည္စြာသံုးနိုင္သည္။
- SCG အ

တပ္ဆင္ပံု
၁-တပ္ဆင္မည့္ေနရာတြင္ ရွိေသာ မ်က္ႏွာက်က္ျပားကို ဖြင့္ပါ။
၂-SCG အပူကာျပားကိုေအာက္တြင္ခင္းျပီး STAY COOL Series ကိုတပ္ဆင္မည့္ေနရာ အားလံုးတြင္ ဖံုးအုပ္ပါ။
၃-ထိခိုက္နိုင္သည့္ ေနရာမ်ား ကို မ်က္ႏွာမူျပီး အလူမီနီယံ သတၱဳျပား တိပ္ ကို ျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳပါ။
၄-လွ်ပ္စစ္စီးရာေနရာနွင့္ ၃လက္မခြာ ျပီး အပူလြန္ကဲျခင္း မွ ကာကြယ္ ရန္ တပ္ဆင္ပါ။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852424056680
အရြယ္အစား 600.000 x 4000.00 x 150.00 (mm)
အေလးခ်ိန္ 4.800 kg
အနံ 600.000 mm
အလ်ား 4000.00 mm
အျမင့္ 150.00 mm
အခ်က္အလက္မ်ား - အပူခံႏိုင္အား (စုစုေပါင္း) Rt 38.0
- အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အလူမီနီယံ ျဖင့္ ၂ ဆ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း
ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ တပ္ဆင္ပံု
၁-တပ္ဆင္မည့္ေနရာတြင္ ရွိေသာ မ်က္ႏွာက်က္ျပားကို ဖြင့္ပါ။
၂-SCG အပူကာျပားကိုေအာက္တြင္ခင္းျပီး STAY COOL Series ကိုတပ္ဆင္မည့္ေနရာ အားလံုးတြင္ ဖံုးအုပ္ပါ။
၃-ထိခိုက္နိုင္သည့္ ေနရာမ်ား ကို မ်က္ႏွာမူျပီး အလူမီနီယံ သတၱဳျပား တိပ္ ကို ျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳပါ။
၄-လွ်ပ္စစ္စီးရာေနရာနွင့္ ၃လက္မခြာ ျပီး အပူလြန္ကဲျခင္း မွ ကာကြယ္ ရန္ တပ္ဆင္ပါ။