ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပား

Back
SCG Smartboard ေလးဖက္ေခ်ာ 4 ft X 8 ft X 4.5 mm အေရာင္မပါ

မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ SCG Smartboard ေလးဖက္ေခ်ာ စီးရီးစ္သည္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ရွိပါသည္။ အိမ္အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္းႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ လိုင္းေပ်ာက္ႏွင့္ အဆက္ပါေသာ တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူျပီး ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါသည္။၎ေပၚတြင္ ၁၀၀% ေရေဆးသုတ္နိုင္ပါသည္။

ထူးျခားေသာဂုဏ္သတိၱမ်ား - ေရစိုဒဏ္ႏွင့္ ျခစားျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ SCG Smartboard သည္ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္းႏွစ္ခုလံုးအတြက္သင့္ေတာ္ပါသည္။ သစ္သားအစစ္ကဲ့သို႕သဘာ၀အဆင္မ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာစတိုင္ကိုေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားစသည္ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404066750
အရြယ္အစား 120.000 x 240.00 x 0.45 (cm)
အေလးခ်ိန္ 20.200 kg
အနံ 120.000 cm
အလ်ား 240.00 cm
အျမင့္ 0.45 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 0.3 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ SCG Smartboard ေလးဖက္ေခ်ာ စီးရီး, ၃.၅ -၆ မီလီမီတာ အထူ , ၄၂ မ်က္ႏွာၾကက္
မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ SCG Smartboard အလွဆင္ စီးရီး ၃ခု
၁)SCG Smartboard သစ္ေၾကာမွ်င္ ၃လက္မစတုရန္းလိုင္နင္ စတုရန္းအနားသတ္
၂)SCG Smartboard ၃ လက္မ စတုရန္းလိုင္နင္၊ စတုရန္းအနားသတ္
၃) SCG Smartboard သစ္ကြက္၊သစ္ကြက္ၾကီး၊ လိုင္နင္မပါ။ SCG Smartboard အလွဆင္စီးရီးအားလံုးသည္လိုင္းေပ်ာက္ ႏွင့္ လိုင္းပါ တပ္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေအာက္ခံေဆးသုတ္ျပီး SCG အခေရးလစ္ကြန္ေပါင္း သုတ္ေဆးျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ တပ္ဆင္နည္းလမ္းညႊန္အတိုင္း အသံုးျပဳပါ။
အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ အခိုင္အခံ့အသံုးျပဳရမည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
တိုက္ခြ်တ္ေဆးေၾကာျခင္း၊အေပါက္ေဖာက္ျခင္း၊ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႕မွထြက္ေပၚလာသည့္အမွဳန္မ်ားကိုစားသံုးျခင္း၊ရွဴရိွဳက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရ။