ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပား

Back
SCG Smartboard စတုရန္းအနားသတ္4 ft X 8 ft X 6 mm

အသင့္တပ္ဆင္နိုင္ေသာ အိမ္တြင္းနံရံ

မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ SCG Smartboard ေလေပါက္ပါစီးရီးသည္ ေလေပါက္မ်ားအတြက္ စက္ရံုမွ ဒေရလ္စနစ္ကို စမ္းသပ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။အျပင္ပိုင္းမ်က္နွာၾကက္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ျပီး ေရႏွင့္ အစိုဓာတ္ကိုလည္းကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။အမိုးအတြင္းသို႕ အပူ၀င္ေရာက္မႈကိုလည္းကာကြယ္ႏိုင္သည္။သင့္ရဲ႕အိမ္ကို သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ဖို႕ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404022896
အရြယ္အစား 120.000 x 240.00 x 0.6 (cm)
အေလးခ်ိန္ 27.000 kg
အနံ 120.000 cm
အလ်ား 240.00 cm
အျမင့္ 0.6 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 0.3 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား နံရံမ်ားအတြက္ခိုင္ခံ႔ၿပီးေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္အိမ္အလွဆင္ျခင္းအတြက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီးတီထြင္ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာအသစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပား
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား နံရံအတြက္ တပ္ဆင္နည္းလမ္းညႊန္အတိုင္း အသံုးျပဳပါ။
ွSCG Smartboard ကိုအထူ ၀.၅၅ မီလီမီတာရွိေသာ သတၲဳရည္စိမ္ ဖရိန္နံပါတ္ ၂၄၊ C47,U79 ဖရိန္ကိုႀကိဳတင္အေပါက္မေဖာက္ပဲသံမိႈအကြာအေ၀းအမ်ားဆံုး၆၀ စင္တီမီတာစီျခား၍ တပ္ဆင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ SCG သံခၽြန္၀က္အူ ၂၃ mm ၀က္အူ (ေခါင္းျမွဳပ္) ကိုသံုးၿပီး SCG Smartboard ကို ဖရိန္နွင့္တြဲပါ။