ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပား

Back
SCG Smartboard စတုရန္းအနားစြန္း 4 ft x 8 ft x16mm

အခင္းမ်ားအတြက္ SCG Smartboard အဆက္တပ္ဆင္ျခင္း

ထူးျခားေသာဂုဏ္သတိၱမ်ား - ေရစိုဒဏ္ႏွင့္ ျခစားျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ SCG Smartboard သည္ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္းႏွစ္ခုလံုးအတြက္သင့္ေတာ္ပါသည္။ သစ္သားအစစ္ကဲ့သို႕သဘာ၀အဆင္မ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာစတိုင္ကိုေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားစသည္ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404027617
အရြယ္အစား 120.000 x 240.00 x 1.60 (cm)
အေလးခ်ိန္ 72.000 kg
အနံ 120.000 cm
အလ်ား 240.00 cm
အျမင့္ 1.60 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 0.3 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား အခင္းအတြက္ SCG Smartboard အထူ ၁၆-၁၈ မီလီမီတာ
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား ၁.၂-၃.၂ မီလီမီတာအထူရိွေသာေဟာ္လိုဖရိန္ေပၚမွာ SCG Smartboard ၾကမ္းခင္းျပားကိုတပ္ဆင္ပါ။ ဖရိန္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ၆၀ စင္တီမီတာစီျခား၍တပ္ဆင္ပါ။