ဘိလပ္ေျမ

Back
SCG WHITE CEMENT ( in PP Woven 40Kg.)

White Cement ပို႔လန္အမ်ဳိးအစား Type I သည္ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ အႏုပညာေျမာက္သည့္ ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ားဖန္တီးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္
ေရာစပ္ျခင္းပံုစံကို အသံုးျပဳမည့္ေနရာကိုလိုက္ကာ အင္ဂ်င္နီယာညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေရာစပ္ပံုအခ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852437001301
အရြယ္အစား 48.500 x 60.00 x 9.50 (cm)
အေလးခ်ိန္ 40.000 kg
အနံ 48.500 cm
အလ်ား 60.00 cm
အျမင့္ 9.50 cm
အခ်က္အလက္မ်ား White Cement ပို႔လန္အမ်ဳိးအစား Type I သည္ ၾကမ္းခင္းႏွင့္ နံရံအလွဆင္ျခင္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ အႏုပညာေျမာက္သည့္ ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ားဖန္တီးရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ တာရာဇို၊ ေက်ာက္စရစ္ျဖင့္ေရာစပ္၍ မာဘယ္နံရံ ၾကမ္းခင္းပံုေဖာ္ျခင္း၊ သဲေက်ာက္ေရာစပ္၍ ပံုေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ကြန္ကရစ္ အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ မွတ္ခ်က္
ေရာစပ္ျခင္းပံုစံကို အသံုးျပဳမည့္ေနရာကိုလိုက္ကာ အင္ဂ်င္နီယာညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေရာစပ္ပံုအခ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။