ဘိလပ္ေျမ

Back
SCG အုတ္စီအေခ်ာကုိင္ဘိလပ္ေျမ (in PP Woven 50 kg)

SCGအုတ္စီအေခ်ာကိုင္ဘိလပ္ေျမသည္အေမရိကန္စံခ်ိန္စံႏႈန္း ASTM C 1157 အသုံးျပဳ ကာ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး အုတ္စီျခင္းႏွင့္ အေခ်ာကိုင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဆြဲကပ္အားပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေမာ္လီက်ဴး နည္းပညာသစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဘိလပ္ေျမျဖစ္ပါသည္။ PP Woven အိတ္ခြံသည္ ရာသီဥတုဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခံႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား စိုထိုင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး ပိုမိုၾကာရွည္စြာ သိုေလွာင္ထားႏိုင္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္
-ကြဲအက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ပလတ္စတစ္ဇကာ(သို႔) သံဇကာ (သို႔) ဂ်ာလီ (ေခ်ာသားထူျခင္း၊ တိုင္ႏွင့္နံရံ ဆက္ေသာေနရာ၊ နံရံႏွင့္ယက္မဆက္ေနရာ) ကုိအသံုးျပဳႏိုင္သည္။
-ေပါ့ပါးကြန္ကရစ္အုတ္သည္ ေရကိုစုပ္ယူမႈျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ၎နံရံတြင္ အုတ္စီျခင္းႏွင့္ အေခ်ာကိုင္ဘိလပ္ေျမ အသံုးျပဳရန္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။
-အုတ္စီျခင္းႏွင့္ အေခ်ာကုိင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ နံရံကုိ ေရ အနည္းဆံုး (၃)ရက္ခန္႔ျဖန္းေပးသင့္သည္။ နံရံမ်က္ႏွာျပင္ကိုေရျဖန္းေပး ျခင္းျဖင့္ နံရံမ်ား အက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ခုိင္ခံ့မႈၾကာရွည္ခံမႈတို႔ကို ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 885243710246
အရြယ္အစား 50.000 x 68.50 x 9.50 (cm)
အေလးခ်ိန္ 50.000 kg
အနံ 50.000 cm
အလ်ား 68.50 cm
အျမင့္ 9.50 cm
အခ်က္အလက္မ်ား ထူးျခားစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
-ခိုင္ခံ့ေသာအေဆာက္အဦးနံရံမ်ားအတြက္ ဆြဲကပ္အားအထူးေကာင္းမြန္ကာ က်ံဳ႕ၾကြမႈျဖစ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်၍ အုတ္စီျခင္းနွင့္ အေခ်ာကိုင္ရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။
- ေမာ္လီက်ဴး နည္းပညာသစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ အေခ်ာကုိင္ျခင္းျပ ုလုပ္ရာတြင္ မဆလာေပါက္ရလြယ္ကူျခင္း၊ မ်ဥ္းတံဆြဲရာတြင္လြယ္ကူျခင္း ၊ သင့္တင့္မွ်တေသာေျခာက္ေသြ႕ခ်ိန္ရွိျခင္း ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္အေခ်ာကုိင္ရာတြင္ လြယ္ကူျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအျပင္ အုတ္စီျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း မဆလာခင္းရ လြယ္ကူျခင္း ၊ အုတ္စီရလြယ္ကူျခင္း ႏွင့္ ဆြဲကပ္အားေကာင္းမြန္ျခင္း တုိ ့ကုိလဲ ရရွိေစပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္
-ကြဲအက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ပလတ္စတစ္ဇကာ(သို႔) သံဇကာ (သို႔) ဂ်ာလီ (ေခ်ာသားထူျခင္း၊ တိုင္ႏွင့္နံရံ ဆက္ေသာေနရာ၊ နံရံႏွင့္ယက္မဆက္ေနရာ) ကုိအသံုးျပဳႏိုင္သည္။
-ေပါ့ပါးကြန္ကရစ္အုတ္သည္ ေရကိုစုပ္ယူမႈျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ၎နံရံတြင္ အုတ္စီျခင္းႏွင့္ အေခ်ာကိုင္ဘိလပ္ေျမ အသံုးျပဳရန္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။
-အုတ္စီျခင္းႏွင့္ အေခ်ာကုိင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ နံရံကုိ ေရ အနည္းဆံုး (၃)ရက္ခန္႔ျဖန္းေပးသင့္သည္။ နံရံမ်က္ႏွာျပင္ကိုေရျဖန္းေပး ျခင္းျဖင့္ နံရံမ်ား အက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ခုိင္ခံ့မႈၾကာရွည္ခံမႈတို႔ကို ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။