ဘိလပ္ေျမ

Back
SCG ပို႔လန္ဘိလပ္ေျမ TYPE I (in PP Woven 50 kg.)

SCG ပို႔လန္ဘိလပ္ေျမသည္ ခိုင္ခံ့မႈျမင့္မားေသာ ပို႔လန္ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစား Type I ျဖစ္သည္။ ကြန္ကရစ္ခိုင္ခံ့မႈျမင့္မားစြာလိုအပ္သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတိုင္၊ ယက္မ၊ ဆလက္ေလာင္းသည့္ ေနရာ၊ ေလွ်ာက္လမ္း စသည္တုိ ့ကုိ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦး၊ အေဝးေျပးလမ္း၊ အားကစားကြင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား ကိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာၾကံ့ခုိင္မႈ ႏွင့္ ေရရွည္ခံမႈကို အားျဖည့္ေပးႏုိင္ေသာ အေမရိကန္စံခ်ိန္စံညႊန္း ASTM C 150 ျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဘိလပ္ေျမျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္
ကြန္ကရစ္ေရာစပ္ျခင္းပံုစံကို အသံုးျပဳမည့္ေနရာကိုလိုက္ကာ အင္ဂ်င္နီယာညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေရာစပ္ပံုအခ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852437102183
အရြယ္အစား 50.000 x 63.50 x 9.50 (cm)
အေလးခ်ိန္ 50.000 kg
အနံ 50.000 cm
အလ်ား 63.50 cm
အျမင့္ 9.50 cm
အခ်က္အလက္မ်ား SCG ပို႔လန္ဘိလပ္ေျမသည္ ပို႔လန္ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစား Type I ျဖစ္သည္။ ကြန္ကရစ္ခိုင္ခံ့မႈျမင့္မားစြာလိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတိုင္၊ ယက္မ၊ ဆလက္ေလာင္းသည့္ ေနရာ၊ ေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ မွတ္ခ်က္
ကြန္ကရစ္ေရာစပ္ျခင္းပံုစံကို အသံုးျပဳမည့္ေနရာကိုလိုက္ကာ အင္ဂ်င္နီယာညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေရာစပ္ပံုအခ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

နေထိုင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးများ