မ်က္ႏွာက်က္တပ္ဆင္ျခင္းစနစ္

Back
SCG Smartboard ေလးဖက္ေခ်ာ 4 ft X 8 ft X 12 mm အေရာင္မပါ

အသင့္တပ္ဆင္နိုင္ေသာ အိမ္အျပင္နံရံ

ထူးျခားေသာဂုဏ္သတိၱမ်ား - ေရစိုဒဏ္ႏွင့္ ျခစားျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ SCG Smartboard သည္ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္းႏွစ္ခုလံုးအတြက္သင့္ေတာ္ပါသည္။ သစ္သားအစစ္ကဲ့သို႕သဘာ၀အဆင္မ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာစတိုင္ကိုေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားစသည္ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404066753
အရြယ္အစား 120.000 x 240.00 x 1.20 (cm)
အေလးခ်ိန္ 52.200 kg
အနံ 120.000 cm
အလ်ား 240.00 cm
အျမင့္ 1.20 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 0.3 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား နံရံမ်ားအတြက္ခိုင္ခံ႔ၿပီးေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္အိမ္အလွဆင္ျခင္းအတြက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ၿပီးတီထြင္ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာအသစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပား
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား နံရံအတြက္ တပ္ဆင္နည္းလမ္းညႊန္အတိုင္း အသံုးျပဳပါ။
ွSCG Smartboard ကိုအထူ ၀.၅၅ မီလီမီတာရွိေသာ သတၲဳရည္စိမ္ ဖရိန္နံပါတ္ ၂၄၊ C47,U79 ဖရိန္ကိုႀကိဳတင္အေပါက္မေဖာက္ပဲသံမိႈအကြာအေ၀းအမ်ားဆံုး၆၀ စင္တီမီတာစီျခား၍ တပ္ဆင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ SCG သံခၽြန္၀က္အူ ၂၃ mm ၀က္အူ (ေခါင္းျမွဳပ္) ကိုသံုးၿပီး SCG Smartboard ကို ဖရိန္နွင့္တြဲပါ။