မ်က္ႏွာက်က္တပ္ဆင္ျခင္းစနစ္

Back
SCG Smartboard ေလေပါက္ပါ သစ္ကြက္ 2 ft X 4 ft X 4 mm အေရာင္မပါ

မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ SCG Smartboard ေလေပါက္ပါစီးရီး သည္ စက္ရံုမွ ေလေပါက္ေလးမ်ားကိုစနစ္တက်ေဖာက္ေပးျပီး ျဖစ္သည္။ေရႏွင့္ အစိုဓာတ္ကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အျပင္ပိုင္းမ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ထူးျခားေသာဂုဏ္သတိၱမ်ား - ေရစိုဒဏ္ႏွင့္ ျခစားျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ SCG Smartwood သည္ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္းႏွစ္ခုလံုးအတြက္သင့္ေတာ္ပါသည္။ သစ္သားအစစ္ကဲ့သို႕သဘာ၀အဆင္မ်ား၊ ဆန္းသစ္ေသာစတိုင္ကိုေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားစသည္ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားစြာရွိပါသည္။

တပ္ဆင္ျခင္းလမ္းညႊန္ ၁) ဘုတ္ျပားႏွစ္ခုၾကားေနရာလြတ္ခ်န္ထား၍ယင္းေနရာလြတ္ကိုSCG Smartboard ေပၚလီယူရီသိန္းဂြ်ိဳင့္ဆီးလက္ျဖင့္အုပ္ပါ။အေျခာက္ခံထား၍SCG အခရိုင္းလစ္ေဆးျဖင့္သုတ္ပါ။ SCG Smartboard ၾကားရိွဆက္ေၾကာင္းကိုပလာစတာအုပ္ရန္SCG Smartboard အခရိုင္းလစ္ဂြ်ိဳင့္ကြန္ေပါင္းကိုအသံုးျပဳ၍မ်က္နွာက်က္ကိုအေခ်ာသတ္ပါ။ျပီးေနာက္SCG အခရိုင္းလစ္သုတ္ေဆးျဖင့္ထပ္မံဖံုးအုပ္ပါ။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404024531
အရြယ္အစား 60.000 x 120.00 x 0.4 (cm)
အေလးခ်ိန္ 5.000 kg
အနံ 60.000 cm
အလ်ား 120.00 cm
အျမင့္ 0.4 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 1.4 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ ၃.၅ ကေန ၆ မီလီမီတာအထူရွိေသာ SCG Smartboard ေလေပါက္ပါစီးရီး သည္ျမဲျမံက်ဳံ႕ဆံ့နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ ခိုင္ခံ့ျခင္း ၊ေရရွည္ခံျခင္းႏွင့္ လိုသလိုပံုသြင္းႏိုင္ျခင္းတို႕ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမေက်ာက္ျပားျဖစ္သည္။အဆင့္ျမင့္ ဆင္တံဆိပ္ ပို႕လန္ဘိလပ္ေျမ၊ဆီလီကာႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ဆဲလူးလို႕စ္ဖိုင္ဘာအခ်ိဳးက်ပါ၀င္ကာ ဖိအားသံုးပိုးသတ္ေပါင္းခံထုတ္လုပ္မႈ(Autoclave)ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျပီး အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ရွိ မ်က္ႏွာက်က္အမ်ိဳးမိ်ဳးမွာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ SCG Smartboard အလွဆင္ စီးရီး ၃ခု
၁)SCG Smartboard သစ္ေၾကာမွ်င္ ၃လက္မစတုရန္းလိုင္နင္ စတုရန္းအနားသတ္
၂)SCG Smartboard ၃ လက္မ စတုရန္းလိုင္နင္၊ စတုရန္းအနားသတ္
၃) SCG Smartboard သစ္ကြက္၊သစ္ကြက္ၾကီး၊ လိုင္နင္မပါ။ စက္ရံုမွမ်က္ႏွာၾကက္ဘုတ္တြင္ေလ၀င္ေပါက္မ်ားကိုစနစ္တက်ေဖာက္ေပးျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္ခိုးမွလာေသာအပူဒဏ္မ်ားကိုေလ်ွာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။SCG Smartboard အလွဆင္စီးရီးအားလံုးသည္လိုင္းေပ်ာက္ ႏွင့္ လိုင္းပါ တပ္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေအာက္ခံေဆးသုတ္ျပီး SCG အခေရးလစ္ကြန္ေပါင္း သုတ္ေဆးျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ တပ္ဆင္ျခင္းလမ္းညႊန္ ၁) ဘုတ္ျပားႏွစ္ခုၾကားေနရာလြတ္ခ်န္ထား၍ယင္းေနရာလြတ္ကိုSCG Smartboard ေပၚလီယူရီသိန္းဂြ်ိဳင့္ဆီးလက္ျဖင့္အုပ္ပါ။အေျခာက္ခံထား၍SCG အခရိုင္းလစ္ေဆးျဖင့္သုတ္ပါ။ SCG Smartboard ၾကားရိွဆက္ေၾကာင္းကိုပလာစတာအုပ္ရန္SCG Smartboard အခရိုင္းလစ္ဂြ်ိဳင့္ကြန္ေပါင္းကိုအသံုးျပဳ၍မ်က္နွာက်က္ကိုအေခ်ာသတ္ပါ။ျပီးေနာက္SCG အခရိုင္းလစ္သုတ္ေဆးျဖင့္ထပ္မံဖံုးအုပ္ပါ။
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာၾကက္အတြက္ တပ္ဆင္နည္းလမ္းညႊန္အတိုင္း အသံုးျပဳပါ။
အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ အခိုင္အခံ့အသံုးျပဳရမည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
တိုက္ခြ်တ္ေဆးေၾကာျခင္း၊အေပါက္ေဖာက္ျခင္း၊ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႕မွထြက္ေပၚလာသည့္အမွဳန္မ်ားကိုစားသံုးျခင္း၊ရွဴရိွဳက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရ။

နေထိုင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးများ