တပ္ဆင္နည္းလမ္းညႊန္မ်ား

ခုိင္မာၿပီး ႏွစ္ၾကာရွည္ခံေသာ အိမ္တစ္လံုး ႏွင့္ ၾကံ႕ခုိင္မႈရွိေသာၾကမ္းခင္း ရရွိရန္ စနစ္တက် ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္း

အိမ္အသစ္တစ္လံုးကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာတုိ႕သည္ အလုပ္သမားခမ်ား သက္သာၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးေစလိုၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ အကန္႕အသတ္အတုိင္း မေဆာက္လုပ္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ပ်က္စီး ႏွစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သာမက ေနအိမ္၏ ေရရွည္ခို္င္ခံ့မႈကုိပါ ထိခိုက္ေစပါသည္။  

အိမ္အသစ္တစ္လံုးကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာတုိ႕သည္ အလုပ္သမားခမ်ား သက္သာၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးေစလိုၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ အကန္႕အသတ္အတုိင္း မေဆာက္လုပ္ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ပ်က္စီး ႏွစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သာမက ေနအိမ္၏ ေရရွည္ခို္င္ခံ့မႈကုိပါ ထိခိုက္ေစပါသည္။ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွ အေမးအမ်ားဆံုး ေမးခြန္းမ်ားမွာ ကြန္ကရစ္ေျခာက္ရန္ အခ်ိန္မည္မွ် ေစာင့္သင့္သနည္း။ ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးေနာက္ ကြန္ကရစ္ ခံႏိုင္အားတိုးရန္ မည္ကဲ့သုိ႕ လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။ ထုိသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မည္မွ် အေရးပါသနည္း။ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ရန္ အခ်ိန္မည္မွ် ေစာင့္ရမည္နည္း။ ယေန႕တြင္ ဤကိစၥမ်ားကို ခြဲျခားၿပီး ရွင္းလင္းသြားပါမည္။ အိမ္တစ္လံုးတြင္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ အပုိင္းမွာ အိမ္၏ေက်ာရိုးကိုယ္ထည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ကြန္ကရစ္ကုိ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုုပ္ငန္းတြင္သံုးၿပီး ကြန္ကရစ္ကုိယ္ထည္ ဟူ၍လည္း ေခၚေလ့ေခၚထရွိၾကသည္။ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကြန္ကရစ္၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားစြာ မလိုအပ္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ကြန္ကရစ္ကုိယ္ထည္၏ အားနည္းခ်က္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးေနာက္ ဖိအားဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ စနစ္တက်မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ေျခာက္ခ်ိန္တုိ႕ကို အခ်ိန္ေပးျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုၾကာခ်ိန္မွာ အမ်ားဆံုး ၂၈ရက္ ၀န္းက်င္ခန္႕ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီး ေနာက္ထပ္အဆင့္ စတင္မည္ဆုိလွ်င္ ခုိင္ခံ့မႈအားေကာင္းရန္ ကြန္ကရစ္ေျခာက္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာင့္ထုိင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေလ့ရွိၾကသည္။

• ဘိလပ္ေျမ၏ ဂုဏ္သတိၲ၊ ကြန္ကရစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

• အေဆာက္အဦး၏ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အရြယ္အစား

• အေဆာက္အဦး၏ ၀န္ခံႏိုင္အား

• အပူခ်ိန္ ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္အခ်က္အလက္မ်ား စသည္တုိ႕ေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာင့္တုိင္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိ႕အျပင္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးေနာက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မွာ ကြန္ကရစ္ကို ခ်က္ခ်င္း Curing ျပဳလုင္သင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႕မျပဳလုပ္ပါက ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္သည္ မာေက်ာလာၿပီး ကြန္ကရစ္ခံႏိုင္အား နည္းမည္ျဖစ္သည္။ Concrete Curing ဆိုသည္မွာ ဘိလပ္ေျမ၏ ေရဓာတ္ကို ပိုမုိျဖည့္တင္းေပးၿပီး ခိုင္ခံ့မႈအား ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံမႈအားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Concrete Curing ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရေငြ႕ပ်ံျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ကြန္ကရစ္မွ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း တုိ႕ျဖစ္သည္။ ထုိ႕သို႕ျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ (၁) ေရျဖင့္ပက္ျဖန္းေပးၿပီး က်ယ္ျပန္႕ေသာ မိုးကာ၊ ဂုန္နီအိတ္ ႏွင့္ ဖံုးထားၿပီး ေရစိုစြတ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။ (၂) Curing Compound ကုိ ပါးလႊာစြာ အသံုးျပဳေပးျခင္း

သာမာန္အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္၏ ပံုစံခြက္၊ ေထာက္တံမ်ားကို အနည္းဆံုး ထားရွိရမည့္ရက္။

Concrete Curing မျပဳလုုပ္ျခင္း (သုိ႕) သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ Concrete Curing မျပဳလုပ္ပါက ကြန္ကရစ္ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ခုိင္ခံ့မႈအား ေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတုပစၥည္း (သို႕) အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားသည္ ကြန္ကရစ္ထဲသို႕ စိမ့္၀င္ၿပီး ကြန္ကရစ္ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ သံေခ်ာင္းမ်ားကုိ သံေခ်းတက္ေစၿပီး ကြန္ကရစ္တြင္ အက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ Concrete Curing ျပဳလုုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္ကို ဘိလပ္ေျမ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္းခြဲျခားထားပါသည္။

Concrete Curing ျပဳလုုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္ ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာက္တိုင္ျဖဳတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္မွာ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရာတြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၏ အေနအထားေပၚ မူတည္ပါသည္။ အေဆာက္အဦး၏ ၀န္ခံႏိုင္အား အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ ကြန္ကရစ္ေျခာက္ခ်ိန္ကို ၂၈ ရက္ ၀န္းက်င္ထားရပါမည္။ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာက္တိုင္ ျဖဳတ္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္ကို ေအာက္ပါဇယားအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္အခ်ိန္မ်ားထက္ေစာၿပီး ပံုစံခြက္ ႏွင့္ ေထာက္တုိင္ ျဖဳတ္ရန္လုိအပ္လာပါက ေနထိုင္သူတုိ႕၏ လံုျခံဳမႈအတြက္ ကြန္ကရစ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ခံႏိုင္အား ရွိမရွိကို စမ္းသပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ကြန္ကရစ္တြင္ ရွိသင့္ေသ ၀န္ခံႏိုင္အားရွိရန္ Concrete Curing ျပဳလုုပ္ခ်ိန္ကို ၁၄ မွ ၂၁ ရက္အတြင္း အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕အခ်ိန္မေပးလုိလွ်င္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အင္ဂ်င္နီယာထံမွ အၾကံဥာဏ္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ေဆာက္လုပ္ေရးၾကာခ်ိန္ကို သက္ေရာက္ပါသည္။ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးလုိလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံေပးအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အေျခာက္ျမန္ေသာဘိလပ္ေျမအား အသံုးျပဳျခင္း ဤနည္းလမ္းသည္ ကြန္ကရစ္ေျခာက္ရန္ ႏွင့္ Concrete Curing ျပဳလုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပိုမုိျမန္ဆန္ေစေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းထည့္ျခင္း ဤနည္းလမ္းသည္ ကြန္ကရစ္ေျခာက္ရန္ ၾကာခ်ိန္ ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ဖိအား ခံႏိုင္ရည္တက္ရန္ ၾကာခ်ိန္တို႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဤဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားကို အျမန္ၿပီးရန္ လုိအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကၿပီး စသည္ေနရာမ်ားမွာ ပံုစံခြက္ အျမန္ဖယ္ရွားရန္ လုိအပ္ေသာေနရာ၊ ပံုစံခြက္ကို အသံုးျပဳရန္ လုိအပ္ေသာ ပရိကတ္(Precast)ကြန္ကရစ္၊ အေဆာက္အဦးျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း (သို႕) ခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳ သြားလာရန္လုိအပ္ေသာေနရာမ်ား စသည္တုိ႕တြင္ျဖစ္သည္။ ကြန္ကရစ္ အေျခာက္ျမန္ေစေသာပစၥည္း လုိအပ္လာလွ်င္ ထုတ္လုုပ္သူအေနျဖင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကိုက္ညီေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားထည့္ေပးရန္ အၾကံေပးသင့္ပါသည္။

เรื่อง: SCG Experience

3 วัสดุปูพื้นภายนอก เนรมิตพื้นที่รอบบ้านให้สวยในสไตล์ตะวันตก

วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาช่วยสร้างสรรค์พื้นหน้าบ้าน ทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนเล็กๆ หลังบ้าน ให้ได้บรรยากาศสวยงามสุดคลาสสิก เสมือนอยู่ในดินแดนของประเทศแถบตะวันตก  

       สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในบรรยากาศอันสวยงามของถนนหนทางหรือพื้นทางเดินที่สุดแสนจะคลาสสิกในประเทศแถบตะวันตก อย่าง อิตาลี สเปน อังกฤษ หรือฝรั่งเศส จนเก็บมาเป็นสไตล์ในฝันแล้วล่ะก็ เรามี 3 วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาเนรมิตพื้นทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเล็กๆ หลังบ้าน ให้สวย โดดเด่น เสมือนได้อยู่ท่ามกลางประเทศในแถบยุโรปกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Stamp Pave, Carpet Stone และ Stamp Concrete

       1. สร้างพื้นทางเดินมิติใหม่ด้วยเสน่ห์จากลายหิน กับ Stamp Pave กระเบื้องปูพื้นที่มีรูปทรงและเส้นสายของลายแผ่นหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ มีหลากหลายสีสันและลวดลายให้เลือกใช้ มาพร้อมกับความแข็งแรง ทนทาน ชั้นสีผสมอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สีไม่หลุดล่อน และทำความสะอาดง่ายเพราะผ่านการเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตโดยเฉพาะจากโรงงาน เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์รอบๆ บ้าน ให้บรรยากาศในสไตล์ที่ไม่เคยตกยุค

ภาพ: Stamp Pave ลาย London ผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของท้องถนนในแถบยุโรป 

ภาพ: จากพื้นทางเดินอันแสนโรแมนติกในอิตาลี ถูกถ่ายทอดลวดลายลงบน Stamp Pave ลาย Como และ Naple จนเกิดเป็นเส้นสายที่สงบและผ่อนคลาย

ภาพ: ให้ความรู้สึกคลาสสิกและเพิ่มมิติให้กับพื้นทางเดิน ด้วยกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Milano ผิวสัมผัสของกระเบื้องเสมือนลายหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกคล้ายเดินเล่นอยู่ในสวนต่างประเทศ 

ภาพ: Stamp Pave ลาย Tuscany ด้วยกระเบื้องทรงกึ่งวงกลมที่มีรายละเอียดของลายหินที่ก่อให้เกิดลวดลายต่อเนื่องและลงตัว สามารถนำมาจัดวางสลับสีสันให้เกิดเป็นแพทเทิร์นที่แปลกตาและน่าหลงใหล 

ภาพ: แบ่งสัดส่วนการจัดวางกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Florence ให้เป็นเส้นทางตามการก้าวเดิน พื้นที่ด้านข้างโรยหินกรวดสีขาวและดำขนานไปกับทางเดินยาว เพิ่มลูกเล่นน่ารักๆ ให้กับสวนได้อย่างไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ผสมผสานความคลาสสิกและความรู้สึกอ่อนหวานโรแมนติกไปด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยรูปทรงและเส้นสายของกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Zofia

       2. หรูหรา ลงตัว ในแบบคลาสสิก ด้วย Carpet Stone กระเบื้องปูพื้นที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาจัดวางอย่างลงตัว โดยมีตาข่ายช่วยยึดอยู่ด้านหลัง เพื่อเรียงร้อยก้อนคอนกรีตให้เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างเช่น ทรงพัด รูปทรงที่โค้งเว้า ช่วยเพิ่มความหรูหราและโอ่โถงให้กับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นทรงโค้งแบบครึ่งวงกลม เมื่อนำมาประกบกันก็จะได้วงกลมที่สมบูรณ์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ แต่หากชอบความเป็นธรรมชาติ อาจเลือกรูปทรงอิสระ อย่างรุ่น Natutal ที่ให้ความคลาสสิกและสวยงาม เสมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ Carpet Stone สามารถปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศของความคลาสสิกและสวยงามได้ตามต้องการ 

B.jpg