ေနအိမ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား

ေအးျမမူကုိ ရရွိေစမည္ အမုိး တံစက္ျမိတ္မ်ား

တံစက္ျမိ္တ္ေတြဟာ အိမ္နံရံနဲ႔ အမိုးစြန္းၾကားမွာကာရံတဲ့အရာေတြျဖစ္ၿပီး အမိုးေအာက္ကိုအရိပ္ရၿပီးေအးျမေစဖို႔နဲ႔မိုးဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္  

တံစက္ျမိ္တ္ေတြဟာ အိမ္နံရံနဲ႔ အမိုးစြန္းၾကားမွာကာရံတဲ့အရာေတြျဖစ္ၿပီး အမိုးေအာက္ကိုအရိပ္ရၿပီးေအးျမေစဖို႔နဲ႔မိုးဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အခန္းတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ သဘာ၀အလင္းေရာင္ကိုအသံုးျပဳတဲ့ပမာဏဟာ မတူညီပါဘူး။ ဥပမာ ေရခ်ိဳးခန္း ထဲကေရေငြ႔ျပန္မႈေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ျပင္ပေနေရာင္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဧည့္ခန္း၊အလုပ္ခန္းစတာေတြကေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ရဲ႕အပူမွေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။ တံစက္ျမိတ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာလည္း တည္ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ပံုစံနဲ႔ မ်ားစြာသက္ဆိုင္တာေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ပံုနည္းစနစ္နဲ႔ အခ်ိဳးညီမွ်တေစဖို႔ ဗိသုကာပညာရွင္နဲ႔ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာသင့္ပါတယ္။ အိမ္တစ္လံုး ေဘးကင္းလံုျခံဳဖို႔အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့  ကၽြမ္းက်င္တဲ့အင္ဂ်င္နီယာတြက္ခ်က္ ထားတဲ့ အမိုးတည္ေဆာက္ပံုရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ေနအိမ္ရဲ႕က်က္သေရကိုပိုမိုတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အိမ္ဒီဇိုင္းနဲ႔လိုက္ဖက္ညီတဲ့ တံစက္ျမိတ္ကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။