ေနအိမ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား

SCG Smartwood ၾကမ္းခင္းသစ္သားျပားကို ကြန္ကရစ္ေပၚတြင္တပ္ဆင္ျခင္း

SCG Smartwood ကိုကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းေပၚတြင္တပ္ဆင္နည္းလမ္းညႊန္  

ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းေတြအတြက္ ေနရာမ်ိဳးစံုမွာအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ SCG Smartwood ကိုကြန္ကရစ္ေပၚမွာၾကမ္းခင္းအေနနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်တပ္ဆင္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကို SCG ကေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

     ဆီႏွင့္အမိႈ္က္သရိုက္မ်ား၊ ဖုန္မ်ားမရွိေစရန္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။