ေနအိမ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား

Precast နံရံစနစ္အိမ္

ယေန႔ေခတ္ေဆာက္လုပ္ေရးစနစ္မ်ားသည္အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္လာသည္။ Precast စနစ္(သို႔မဟုတ္) Precast အားျဖည့္ကြန္ကရစ္အေဆာက္အဦးအစိတ္အပိုင္းစနစ္သည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။   

ယေန႔ေခတ္ေဆာက္လုပ္ေရးစနစ္မ်ားသည္အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္လာသည္။  Precast စနစ္(သို႔မဟုတ္) Precast     အားျဖည့္ကြန္ကရစ္အေဆာက္အဦးအစိတ္အပိုင္းစနစ္သည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Precastစနစ္သည္ပံုမွန္အားျဖင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းProjectမ်ား(သို႔မဟုတ္)ကြန္ဒို(အမိ်ဳးစားတူအေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း)တြင္အသံုးျပဳသည္။အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ႀကိဳတင္ၿပီးအိမ္ေဆာက္ပစၥည္းနွင့္အစိတ္အပိုင္းကိုရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံထားၾကသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးအခ်ိန္တြင္မူလုပ္ငန္းခြင္ေနရာအေရာက္သို႔ပစၥည္းမ်ားကိုအေရာက္ပို႔ေပးသည္။

စက္ရံုမွထုတ္လုပ္ထားေသာ Precast နံရံမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္သို႔သယ္ေဆာင္ေနစဥ္

Precast စနစ္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေနျဖင့္ စက္ရံုတည္ေထာင္သူမ်ားနွင့္ယႏၲရားမ်ား၏လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ပံုမွန္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ စရိတ္ပိုမိုသက္သာပါသည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ - ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္ပိုမိုလ်င္ျမန္ျခင္း၊လုပ္သားခသက္သာျခင္း၊ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအရည္အေသြးမွာလည္း စက္ရံုမွထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီၿပီးေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈအလိုက္ျမန္ဆန္စြာစနိုင္ျခင္းႏွင့္အျခား Project မ်ားတြင္လည္းနည္းလမ္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳနိုင္သည္။


ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္လုပ္ငန္းရွင္အတြက္ျဖစ္သည္။တစ္ဖက္တြင္ အိမ္ပိုင္ရွင္ (သို႔မဟုတ္) စားသံုးသူမ်ားလည္းအက်ိဳးတူရရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီၿပီးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္သျဖင့္ ရာသီဥတု၊လုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္အျခားေသာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အေပၚမွီခိုရန္မလိုအပ္ပါ။  အသံုး၀င္ေသာေနရာလည္းတိုးလာျခင္းမွာ Precast အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္အေဆာက္အဦးဧရိယာႏွင့္ကြက္တိဒီဇိုင္းဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေထာင့္နွင့္နံရံမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသျဖင့္ တိုင္ႏွင့္ယက္မေနရာအတြက္ေနရာပိုကုန္တာမ်ိဳးမရွိနိုင္ပါ။ထို႔အျပင္ Precast အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ Structure ႏွင့္ နံရံတို႔အတြက္အားျဖည့္ကြန္ကရစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အုတ္နံရံႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ပိုမိုၾကံ႕ခိုင္ၿပီးနွစ္ဖက္ဖိအားကို ပံုမွန္ေဆာက္လုပ္ေရးထက္ပိုမိုခံနိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ Structure ကို Precast စနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ပါကအစပထမမွာပင္ Substructure တစ္ခုကို Structural engineer မွထားရွိေပးရမည္ျဖစ္သည္။အေၾကာင္းမွာအားျဖည့္ကြန္ကရစ္၏တစ္စတုရန္းမီတာ၀န္သည္ပံုမွန္အေခ်ာကိုင္နံရံထက္ပိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


Precast နံရံကို Structure နွင့္ နံရံေဆာက္လုပ္ရာတြင္သံုးျခင္း

Precast နံရံကို Structure နွင့္ နံရံေဆာက္လုပ္ရာတြင္သံုးျခင္း

ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည္။ အိမ္ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ အိမ္ကိုျပန္လည္မြမ္းမံရာတြင္ သတိျပဳရမည္မွာ အားျဖည့္ကြန္ကရစ္ Structure ၊ ၀န္သယ္မႈႏွင့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ဂၽြိဳင့္မ်ားဆက္ျခင္းတို႔မွာ ကြန္ကရစ္ကိုသာအသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။


အေျခခံအားျဖင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္သည္ Precast ျဖင့္ေဆာက္ထားပါက နံရံ (သို႔မဟုတ္) Precast တိုင္နွင့္ ယက္မတို႔မွာ ၀န္ဒဏ္မခံနိုင္ေသာနံရံ (သို႔မဟုတ္) သာမန္ အုတ္နံရံ တို႔ျဖင့္စုေ၀းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစနစ္မ်ားတြင္ မတူညီေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ၊ မြမ္းမံျခင္းမ်ားရွိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


ေနအိမ္ (သို႔မဟုတ္) အေဆာက္အအံု၏ Structural system ကိုသိရန္ Structural engineer အား ေဆာက္လုပ္ေရး Drawing check ကိုေမးျမန္းနိုင္သည္။ On-site investigation ျဖင့္လည္း ၀န္သယ္သည့္တိုင္နွင့္ယက္မတို႕ကိုၾကည့္နိုင္သည္။ တိုင္နွင့္ယက္မ Structure မရွိေသာ ကြန္ကရစ္နံရံကိုမူ Structure အရ Precast load-bearing wall system အသံုးျပဳထားသည္ဟုဆိုနိုင္သည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ Engineer နွင့္တစ္ခါျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Precast ကြန္ကရစ္နံရံသည္ အုတ္နံရံကိုအစားထိုးရန္ဖန္တီးထားျခင္းေၾကာင့္ Structural load-bearing ၊ ဖယ္ရွားျခင္း၊ျဖိဳခြဲျခင္းႏွင့္ထြင္းထုျခင္းတို႔ကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ႀကီးက်ပ္မႈႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ အဓိက Structure ပိုင္းမွတိုင္နွင့္ ယက္မတို႔ကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိနိုင္ပါ။သို႔ေသာ္ နံရံသည္ load-bearing precast နံရံျဖစ္ေနလွ်င္ ဖယ္ရွားျခင္း၊ျဖိဳခြဲျခင္းႏွင့္ထြင္းထုျခင္းလိုအပ္လွ်င္အခ်ိဳပေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ Strusture ကိုထိခိုက္နိုင္သည္။ Project ဒီဇိုင္းဆြဲေသာ Engineer မွ ထိုေနရာအတြက္ အထူးကိရိယာမ်ားနွင့္တူးေဖာ္ျခင္းစသည္မ်ားအတြက္ အၾကံညာဏ္ရယူသင့္သည္။

အျခားအေရးႀကီးသည္မွာ Precast ကိရိယာမ်ား၏ ဂၽြိဳင့္ကိုဆက္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးစီႏွင့္ဘယ္လိုဆက္မည္ဆိုတာမ်ားလြန္စြာသက္ဆိုင္ပါသည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေရးႀကီးဆံုး၃ခုရွိသည္ - အားေကာင္းျခင္း၊သပ္ရပ္ျခင္းနွင့္အက္စပ္ထိန္းသိမ္းမႈ။ Precast panel မ်ား၏ဆက္ထားေသာဂၽြိဳင့္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ေဒါင္လိုက္အေနအထားျဖင့္နံရံအၾကား ၊ အေပၚနွင့္ေအာက္ဖက္နံရံရွိ အလ်ားလိုက္ဂၽြိဳင့္ ႏွင့္ နံရံ ၊ ၾကမ္းခင္းတို႔သည္  အမ်ားစုမွာ ေရႏွင့္ေလစိမ့္မႈမွကာကြယ္ရန္ ပူးတြဲအစိတ္အပိုင္းမ်ားခ်ိတ္ၿပီး PU ေကာ္နွင့္ပိတ္ရမည္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးအေနျဖင့္ အဧထားၿပီး စတီးဘားႏွင့္အားျဖည့္ကာ မၾကံဳ႕ေသာနွာေၾကာင္းျဖည္႔ (မၾကံဳ႕ေသာႏွာေၾကာင္းျဖည့္ဘိလပ္ေျမ) ကိုေလာင္းၿပီး PU ေကာ္ျဖင့္ပိတ္ပါ။ ဂၽြိဳင့္ေနရာကို အလွဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖံုးျခင္းတို႔အတြက္ Cornice ကိုသံုးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ပစၥည္းသံုး၍ ဂၽြိဳင့္ေနရာကိုခြဲၿပီး အက္ကြဲေၾကာင္းထျခင္း နွင့္ ယိုယြင္းျခင္းတို႔အတြက္ သတၲဳ (သို႕မဟုတ္) အတြင္းေရာအျပင္ပါသံုးနိုင္သည့္ PVC skirting ကိုသံုးနိုင္သည္။ ဂၽြိဳင့္ေနရာကို ျပင္ဆင္ရန္လိုပါက အေဟာင္းပိတ္ထားတာကိုဖယ္ၿပီး အသစ္ျပန္ပိတ္ပါ။
Precast စနစ္ျဖင့္ေဆာက္ထားေသာအိမ္ (သို႔မဟုတ္) ကြန္ဒို ၀ယ္မည္ဆိုပါက ပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၏ Precast စနစ္ ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ဖူးမႈ အေတြ႕အၾကံဳ နွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုၾကည့္သင့္သည္။ ဥပမာ - စက္ရံုမွထုတ္မထုတ္၊အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ၊အိမ္ပိုင္ရွင္၏အစီအစဥ္ေပၚအာရံုထားမႈရွိမရွိ၊တိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္စနစ္တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ကိုအစထဲကစီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ပစၥည္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ကိုအရည္ေသြးေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါက Precast စနစ္သည္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

เรื่อง: SCG Experience

3 วัสดุปูพื้นภายนอก เนรมิตพื้นที่รอบบ้านให้สวยในสไตล์ตะวันตก

วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาช่วยสร้างสรรค์พื้นหน้าบ้าน ทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนเล็กๆ หลังบ้าน ให้ได้บรรยากาศสวยงามสุดคลาสสิก เสมือนอยู่ในดินแดนของประเทศแถบตะวันตก  

       สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในบรรยากาศอันสวยงามของถนนหนทางหรือพื้นทางเดินที่สุดแสนจะคลาสสิกในประเทศแถบตะวันตก อย่าง อิตาลี สเปน อังกฤษ หรือฝรั่งเศส จนเก็บมาเป็นสไตล์ในฝันแล้วล่ะก็ เรามี 3 วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาเนรมิตพื้นทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเล็กๆ หลังบ้าน ให้สวย โดดเด่น เสมือนได้อยู่ท่ามกลางประเทศในแถบยุโรปกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Stamp Pave, Carpet Stone และ Stamp Concrete

       1. สร้างพื้นทางเดินมิติใหม่ด้วยเสน่ห์จากลายหิน กับ Stamp Pave กระเบื้องปูพื้นที่มีรูปทรงและเส้นสายของลายแผ่นหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ มีหลากหลายสีสันและลวดลายให้เลือกใช้ มาพร้อมกับความแข็งแรง ทนทาน ชั้นสีผสมอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สีไม่หลุดล่อน และทำความสะอาดง่ายเพราะผ่านการเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตโดยเฉพาะจากโรงงาน เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์รอบๆ บ้าน ให้บรรยากาศในสไตล์ที่ไม่เคยตกยุค

ภาพ: Stamp Pave ลาย London ผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของท้องถนนในแถบยุโรป 

ภาพ: จากพื้นทางเดินอันแสนโรแมนติกในอิตาลี ถูกถ่ายทอดลวดลายลงบน Stamp Pave ลาย Como และ Naple จนเกิดเป็นเส้นสายที่สงบและผ่อนคลาย

ภาพ: ให้ความรู้สึกคลาสสิกและเพิ่มมิติให้กับพื้นทางเดิน ด้วยกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Milano ผิวสัมผัสของกระเบื้องเสมือนลายหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกคล้ายเดินเล่นอยู่ในสวนต่างประเทศ 

ภาพ: Stamp Pave ลาย Tuscany ด้วยกระเบื้องทรงกึ่งวงกลมที่มีรายละเอียดของลายหินที่ก่อให้เกิดลวดลายต่อเนื่องและลงตัว สามารถนำมาจัดวางสลับสีสันให้เกิดเป็นแพทเทิร์นที่แปลกตาและน่าหลงใหล 

ภาพ: แบ่งสัดส่วนการจัดวางกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Florence ให้เป็นเส้นทางตามการก้าวเดิน พื้นที่ด้านข้างโรยหินกรวดสีขาวและดำขนานไปกับทางเดินยาว เพิ่มลูกเล่นน่ารักๆ ให้กับสวนได้อย่างไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ผสมผสานความคลาสสิกและความรู้สึกอ่อนหวานโรแมนติกไปด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยรูปทรงและเส้นสายของกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Zofia

       2. หรูหรา ลงตัว ในแบบคลาสสิก ด้วย Carpet Stone กระเบื้องปูพื้นที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาจัดวางอย่างลงตัว โดยมีตาข่ายช่วยยึดอยู่ด้านหลัง เพื่อเรียงร้อยก้อนคอนกรีตให้เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างเช่น ทรงพัด รูปทรงที่โค้งเว้า ช่วยเพิ่มความหรูหราและโอ่โถงให้กับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นทรงโค้งแบบครึ่งวงกลม เมื่อนำมาประกบกันก็จะได้วงกลมที่สมบูรณ์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ แต่หากชอบความเป็นธรรมชาติ อาจเลือกรูปทรงอิสระ อย่างรุ่น Natutal ที่ให้ความคลาสสิกและสวยงาม เสมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ Carpet Stone สามารถปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศของความคลาสสิกและสวยงามได้ตามต้องการ 

B.jpg