ေနအိမ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား

သစ္အစားထိုးထုတ္ကုန္ကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

သစ္သားအစာထုိးအေနျဖင့္ အိမ္တစ္လံုးကုိ တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ၊ ကမာၻ႔သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေသာအေနျဖင့္ SCG Smartwood သစ္သားအစားထုိးကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။  

သစ္သားအစာထုိးအေနျဖင့္ အိမ္တစ္လံုးကုိ တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ၊ ကမာၻ႔သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေသာအေနျဖင့္ SCG Smartwood သစ္သားအစားထုိးကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ Smartwood ဆုိသည္မွာ ဓာတုနည္းပညာျဖင္ ့ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး သစ္သားအစားထုိးအတြက္ အထူးထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္သူေတြအေနျဖင့္ သစ္သားအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာေႀကာင့္ တတ္နိုင္သ၍ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီး SCG Smartwood ကို သဘာ၀ သစ္သားထက္ ပုိ၍ေကာင္းေသာ သြင္ျပင္ (သို႕မဟုတ္) တူညီေသာသြင္ျပင္ အရည္အေသြးတုိ႕ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ SCG Smartwood ႏွင့္ သဘာ၀ သစ္သားတုိ႕၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကုိ ေလ့လာႀကည့္ႀကပါစို႕။ သစ္သားအစစ္ ( သုိ႕မဟုတ္ ) သဘာ၀သစ္သားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ မ်က္ႏွာစာပိတ္ႏွင့္ အမိုးတံစက္ျမိတ္တုိ႕တြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ သဘာ၀သစ္သားမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာအခါ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း ၊ ေကြးျခင္း ႏွင့္ နဂိုပံုစံ ႏွင့္ မတူညီေတာ့ဘဲ သြင္ျပင္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။

SCG Smartwood သည္ သဘာ၀သစ္သားမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ျခင္းမရွိပါ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ SCG Smartwood ကုိ Portland ဘိလပ္ေျမႏွင့္ Cellulose Fibers မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ျပဳလုုပ္ထားျပီး Smartwood ၏ ဆန္႕နုိင္ က်ံဳ႕ႏိုင္ျခင္းသည္ အနည္းငယ္သာရွိေသာေႀကာင့္ ေကာက္ေကြးျခင္းႏွင့္ သြင္ျပင္ပ်က္ျခင္းမ်ားမွ အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ SCG Smartwood သည္ စိုစြတ္ျခင္းကို တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း ၊ ေရစုပ္ယူမႈ လံုး၀မရွိျခင္း တုိ႕ေႀကာင့္ သစ္ေဆြးေျမ႕ျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ SCG Smartwood ကို အစုိဓာတ္ႏွင့္ ေရႀကီးျခင္းတုိ႕ က်ေရာက္တတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာ သစ္အစားထုိးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ SCG Smartwood ၏ အားသာခ်က္မွာ မီးေလာင္ျခင္းကုို အားမေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မီးေလာင္မႈ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ SCG Smartwood ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အဦး အစိတ္အပုိင္းသည္ ေလာင္စာအျဖစ္ တည္ရွိေနမည္မဟုတ္ပါ။

သဘာ၀သစ္သား (ထင္းရွဴး) မ်ားသည္ အသံုးျပဳသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၅-၇ ႏွစ္အထိ သက္တမ္းႀကာရွည္ခံပါသည္။ ထုိသစ္သားမ်ား၏ သက္တမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲပါသည္။

(၁) သစ္ထုတ္လုုပ္မႈ အရည္အေသြး

(၂) ဓာတုေဗဒ ေဆး၀ါးမ်ားအသံုးျပဳျခင္း

(၃) တာရွည္ခံေစေသာေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း တုိ႕အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

ဒါ့အျပင္ သဘာ၀သစ္သားမ်ားသည္ ရာသီဥတုဒဏ္ အပူ (သုိ႕မဟုတ္) စုိစြတ္ျခင္းတုိ႕အေပၚမွာ မူတည္ပါသည္။ SCG Smartwood ႏွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္ရမည္ဆုိလွ်င္ သစ္အစားထိုးသည္ တစ္ေနရာထဲတည္းတြင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေႀကာင့္ သဘာ၀သစ္သားကဲ့သုိ႕ ရာသီဥတုဒဏ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ရျခင္း မရွိပါ။ ထုိ႕ေႀကာင့္ SCG Smartwood ၏ သက္တမ္းမွာ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ တာရွည္ခံပါသည္။

သဘာ၀သစ္သားကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ ျခ ႏွင့္ ႀကမ္းပုိးတုိ႕၏ အႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ေသာေႀကာင့္ အိမ္အေဆာက္အဦး စတင္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္ မွ စၿပီး ထုိပိုးမႊားမ်ားကို တုိုက္ဖ်က္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ ျခ ႏွင့္ ႀကမ္းပုိး အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေဆးမသုတ္မွီတြင္ ပုိးမႊားကာကြယ္ေသာ ေဆးရည္ကုိ ဦးစြာသုတ္ေပးရပါမည္။ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ျခ ႏွင့္ ႀကမ္းပိုး အႏၲရာယ္မွ အၿပီးတုိင္ လြတ္ေျမာက္မည္ဟု ယူဆလုိ႕မရပါ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ သစ္သားကုိသုတ္လိမ္းထားေသာ ပုိးမႊားကာကြယ္ေသာ ေဆးရည္မ်ား ကြာက်သြားေသာအခ်ိန္တြင္ ျခႏွင့္ၾကမ္းပုိးမ်ားသည္ ေနအိမ္တြင္ ျပန္လည္တည္ရွိေနႏိုင္ၿပီး သစ္သားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ေသာအခ်က္မ်ားေႀကာင့္ သဘာ၀သစ္သားအစား SCG Smartwood ကို အစားထုိး အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ ဆုိေသာ္ SCG Smartwood တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုို ျခႏွင့္ႀကမ္းပုိးတုိ႕ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေသာေႀကာင့္ SCG Smartwood ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျခႏွင့္ႀကမ္းပုိး အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀သစ္သားကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ ေနာက္ဆံုးေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ သစ္သား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ သစ္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားႀကသည္ကုိလည္း သိရွိႀကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ သဘာ၀သစ္သားမ်ားသည္ အရည္အေသြးႏွိမ့္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးမွသာ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ သဘာ၀သစ္သားကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ SCG Smartwood ကို ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြး ၊ သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။ သဘာ၀သစ္သားႏွင့္ သစ္အစားထုိးတုိ႕၏ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္တုိ႕ကို ႏႈိင္းယဥ္ျပသရာတြင္ SCG Smartwood သစ္အစားထုိးသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သြင္ျပင္မ်ားရွိေနျခင္းေႀကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ႕၏ ေနအိမ္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုုပ္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ သစ္အစားထုိး ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

เรื่อง: SCG Experience

3 วัสดุปูพื้นภายนอก เนรมิตพื้นที่รอบบ้านให้สวยในสไตล์ตะวันตก

วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาช่วยสร้างสรรค์พื้นหน้าบ้าน ทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนเล็กๆ หลังบ้าน ให้ได้บรรยากาศสวยงามสุดคลาสสิก เสมือนอยู่ในดินแดนของประเทศแถบตะวันตก  

       สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในบรรยากาศอันสวยงามของถนนหนทางหรือพื้นทางเดินที่สุดแสนจะคลาสสิกในประเทศแถบตะวันตก อย่าง อิตาลี สเปน อังกฤษ หรือฝรั่งเศส จนเก็บมาเป็นสไตล์ในฝันแล้วล่ะก็ เรามี 3 วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาเนรมิตพื้นทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเล็กๆ หลังบ้าน ให้สวย โดดเด่น เสมือนได้อยู่ท่ามกลางประเทศในแถบยุโรปกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Stamp Pave, Carpet Stone และ Stamp Concrete

       1. สร้างพื้นทางเดินมิติใหม่ด้วยเสน่ห์จากลายหิน กับ Stamp Pave กระเบื้องปูพื้นที่มีรูปทรงและเส้นสายของลายแผ่นหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ มีหลากหลายสีสันและลวดลายให้เลือกใช้ มาพร้อมกับความแข็งแรง ทนทาน ชั้นสีผสมอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สีไม่หลุดล่อน และทำความสะอาดง่ายเพราะผ่านการเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตโดยเฉพาะจากโรงงาน เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์รอบๆ บ้าน ให้บรรยากาศในสไตล์ที่ไม่เคยตกยุค

ภาพ: Stamp Pave ลาย London ผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของท้องถนนในแถบยุโรป 

ภาพ: จากพื้นทางเดินอันแสนโรแมนติกในอิตาลี ถูกถ่ายทอดลวดลายลงบน Stamp Pave ลาย Como และ Naple จนเกิดเป็นเส้นสายที่สงบและผ่อนคลาย

ภาพ: ให้ความรู้สึกคลาสสิกและเพิ่มมิติให้กับพื้นทางเดิน ด้วยกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Milano ผิวสัมผัสของกระเบื้องเสมือนลายหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกคล้ายเดินเล่นอยู่ในสวนต่างประเทศ 

ภาพ: Stamp Pave ลาย Tuscany ด้วยกระเบื้องทรงกึ่งวงกลมที่มีรายละเอียดของลายหินที่ก่อให้เกิดลวดลายต่อเนื่องและลงตัว สามารถนำมาจัดวางสลับสีสันให้เกิดเป็นแพทเทิร์นที่แปลกตาและน่าหลงใหล 

ภาพ: แบ่งสัดส่วนการจัดวางกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Florence ให้เป็นเส้นทางตามการก้าวเดิน พื้นที่ด้านข้างโรยหินกรวดสีขาวและดำขนานไปกับทางเดินยาว เพิ่มลูกเล่นน่ารักๆ ให้กับสวนได้อย่างไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ผสมผสานความคลาสสิกและความรู้สึกอ่อนหวานโรแมนติกไปด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยรูปทรงและเส้นสายของกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Zofia

       2. หรูหรา ลงตัว ในแบบคลาสสิก ด้วย Carpet Stone กระเบื้องปูพื้นที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาจัดวางอย่างลงตัว โดยมีตาข่ายช่วยยึดอยู่ด้านหลัง เพื่อเรียงร้อยก้อนคอนกรีตให้เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างเช่น ทรงพัด รูปทรงที่โค้งเว้า ช่วยเพิ่มความหรูหราและโอ่โถงให้กับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นทรงโค้งแบบครึ่งวงกลม เมื่อนำมาประกบกันก็จะได้วงกลมที่สมบูรณ์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ แต่หากชอบความเป็นธรรมชาติ อาจเลือกรูปทรงอิสระ อย่างรุ่น Natutal ที่ให้ความคลาสสิกและสวยงาม เสมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ Carpet Stone สามารถปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศของความคลาสสิกและสวยงามได้ตามต้องการ 

B.jpg