ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းမ်ား

SCG Smartwood for both interior and exterior decorations အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္အလွဆင္ျခင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ SCG Smartwood

SCG Smartwood သည္ SCG ပို႔လန္ဘိလပ္ေျမ၊ သန္႔စင္ေသာ စီလီကာႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဆဲလူးလို႔စ္ဖိုင္ဘာတို႔ ျဖင့္ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ သဘာ၀သစ္သားထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ သစ္အစားထိုး ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႕အဆင့္မီႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ခိုင္ခံ့မႈရွိျခင္း၊ ေရစိုခံႏိုင္ျခင္း၊ မီးမေလာင္ႏုိင္ျခင္း စသည့္ဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါသည္။  

SCG Smartwood သည္ SCG ပို႔လန္ဘိလပ္ေျမ၊ သန္႔စင္ေသာ စီလီကာႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဆဲလူးလို႔စ္ဖိုင္ဘာတို႔ ျဖင့္ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ သဘာ၀သစ္သားထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ သစ္အစားထိုး ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႕အဆင့္မီႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ခိုင္ခံ့မႈရွိျခင္း၊ ေရစိုခံႏိုင္ ျခင္းႏွင့္ ျခမစားႏိုင္ျခင္းစတဲ့ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္ေသြးမ်ားကလည္း SCG Smartwood ရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားပဲျဖစ္ ပါတယ္။