ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းမ်ား

အပန္းေျဖအနားယူရာ အိမ္ေခါင္မိုးရိွဆန္းသစ္လွပေသာဥယ်ာဥ္ငယ္ေလးမ်ား

သင့္ေနအိမ္ ေခါင္မိုးမွာေနရာလြတ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ေတာ့ လွပတဲ့ ပန္းပင္ေတြနဲ႕ဖန္တီးထားတဲ့ အပန္းေျဖအနားယူစရာ ေနရာေလးတစ္ခုဖန္တီးလိုက္ပါ။