ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းမ်ား

Idea ေျခာက္မ်ိဳးျဖင့္ သင့္စိတ္ကူးအိမ္ကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္း

လူတစ္ေယာက္၏တစ္သက္တာတြင္ေနအိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ရရန္မွာအဆံုးစြန္ဆံုးအိမ္မက္သဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေနအိမ္အတြက္အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေအာင္စုေဆာင္းၾကရသည္။   

လူတစ္ေယာက္၏တစ္သက္တာတြင္ေနအိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ရရန္မွာအဆံုးစြန္ဆံုးအိမ္မက္သဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေနအိမ္အတြက္အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေအာင္စုေဆာင္းၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  အေသးစိတ္စဥ္းစားရန္နွင့္အေကာင္းဆံုးပံုစံကိုေရြးခ်ယ္ရန္မွာအေရးႀကီးပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ေခတ္စားေနၿပီး ေနအိမ္အတြက္အစီအစဥ္၆မ်ိဳးကိုေသခ်ာစိစစ္စုေဆာင္းေပးထားပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ ပံုစံမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ေနအိမ္ပိုင္ဆိိုင္ရမည့္အိမ္မက္အား ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးနီးစပ္လာေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။


1.    ေခတ္သစ္ပံုစံ 

ယခုျပသထားေသာေနအိမ္မွာေခတ္သစ္ပံုစံျဖစ္သည္။ဤပံုစံတြင္ ယေန႔ေခတ္ေရာအရင္ေခတ္ပံုစံႏွစ္ခုလံုးေရာစပ္ပါ၀င္ေနသည္။ ထို႔အျပင္မဆန္းလြန္း ၊ မရိုးလြန္းပံုစံျဖစ္၍ ယေန႔ေခတ္အေနအထားတြင္လည္း သက္ေတာင့္သက္သာေနနိုင္ပါသည္။ ယေန႕ေခတ္ေနအိမ္မ်ားမွာ အျဖဴ၊Cream၊အညိဳ ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ စသည့္အေရာင္မ်ားအသံုးျပဳမ်ားသည္။ ထိုေနအိမ္မ်ားတြင္ အသစ္ႏွင့္အေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို ကြာဟခ်က္မရွိပဲ သစ္နွင့္သစ္အစားထိုးမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တံုး (သို႔မဟုတ္) အလွဆင္ေက်ာက္တံုး မ်ားကိုသံုးၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ေနရာတစ္ခုဖန္တီးနိုင္သည္။ 


ပံုအညႊန္း - ေခတ္သစ္ပံုစံတြင္ က်ယ္၀န္းေသာအလုပ္လုပ္ရန္ေနရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ အျဖဴႏွင့္အညိဳကိုသံုးၿပီးအလွဆင္ထားသည္။ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းအေသးစိတ္အံ၀င္ခြင္က်တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္က်ယ္၀န္းေသာ၀ရံတာ၊ေရကူးကန္၊သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ ျမက္ခင္းျပင္တို႕ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

ပံုအညႊန္း - ဆည္းဆာအိမ္ေခါင္မိုးအကြက္သည္အျဖဴေရာင္ေခတ္သစ္ပံုစံကိုကာရံထားသကဲ႔သို႔ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳထားသည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ သဘာ၀ခံစားမႈကိုေပးစြမ္းနိုင္ေသာ ႀကီးမားရွည္လ်ားသည့္မွန္ျပတင္းေပါက္ပါ၀င္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ျခံ၀န္းက်င္ကိုကာရံထားသည့္ျမင္ကြင္းကိုရႈျမင္နိုင္ပါသည္။ သစ္သား၀ရံတာသည္ အိမ္အတြင္းႏွင့္ လွပသည့္ျခံကိုဆက္ထားေပးသျဖင့္ ေႏြးေထြးသည့္ခံစားမႈမ်ိဳးရရွိေစပါသည္။

၂. ယခုေခတ္ပံုစံ

မလိုအပ္ေသာအေသးစိတ္မ်ားဖယ္ထားသည့္ေနအိမ္ပံုစံ ။ ဂ်ီၾသေမႀတီ ပံုစံမ်ား စသည့္ ေလးေထာင့္ပံုစံမ်ားမွာ အိမ္၏လုပ္ေဆာင္နိုင္ခ်က္ကိုျမင့္ေစပါသည္။အေရာင္ေရာစပ္ရာတြင္ အေဖ်ာ့အေရာင္မ်ားျဖစ္သည့္ အျဖဴ၊မီးခိုးႏွင့္အမဲေရာင္တို႔ကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအပိုင္းတြင္လည္း အသံုးျပဳထားေသာပစၥည္းမ်ားေပၚလြင္ေစသည့္ ကြန္ကရစ္၊မ်က္ခင္းျပင္၊သံႏွင့္သစ္သားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။အတြင္းပိုင္းအေနျဖင့္ သစ္လြင္ေသာဒီဇိုင္းနွင့္တြဲဖက္နိုင္သည့္ လွပသပ္ရပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားထည့္သြင္းအလွဆင္ထားပါသည္။

ပံုအညႊန္း - ေခတ္သစ္ပံုစံသည္ ေသတၲာပံုစံေနအိမ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ရိုးရွင္းေသာေဘာင္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ေလးေထာင့္ပံုစံမ်ားက အိမ္၏လုပ္ေဆာင္နိုင္ခ်က္ကိုျမင့္ေစပါသည္။ အေပၚထပ္ကိုဘယ္ႏွင့္ညာခြဲထားၿပီး ၾကားေနရာကိုေလွ်ာက္လမ္းျဖင့္ဆက္သြယ္ထားပါသည္။ ျပတင္းေပါက္အႀကီးမွတဆင့္ က်ယ္၀န္းေသာခံစားခ်က္ကိုရရွိေစၿပီး ေနထိုင္သူမ်ားကိုလည္း အစိမ္းေရာင္ေလဟာျပင္ကို ခံစားေစနိုင္ပါသည္။

ပံုအညႊန္း - ေခတ္သစ္ပံုစံသည္ မတူညီေသာေခါင္မိုးစြန္းႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ မီးခိုးေရာင္ ကိုေရြးခ်ယ္ထားသျဖင့္ စတိုင္ႏွင့္ရိုးရွင္းမႈကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႀကီးမားေသာဖန္နံရံမ်ားက အခန္းတိုင္းကို ျခံ၀င္းက်ယ္ျမင္ကြင္းကိုခံစားေစနိုင္ပါသည္။ ေရွ႔မ်က္ခင္းျပင္ကို အေသးစိတ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္းက ေနအိမ္ကို ပိုမိုေလွပေစနိုင္ၿပီး အရာရာတိုင္းကို ဆြဲေဆာင္ေစနိုင္ပါသည္။

၃. သဘာ၀ပံုစံ

သဘာ၀ပံုစံဆိုသည့္အေလ်ာက္ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ေလ်ာယွက္ေနပါသည္။ အိမ္ဒီဇိုင္းအားျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားကို သဘာ၀ႏွင့္ေပါင္းစပ္မိသလိုခံစားမႈမ်ိဳးရရွိေစပါသည္။ အျပင္အဆင္နွင့္ဒီဇိုင္းစတင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳမႈမ်ားတြင္ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရည္ရွည္ခံနိုင္ေသာ သစ္အစားထိုး၊ သစ္သား-ပလတ္စတစ္ ကြန္ပို႔စစ္၊ သစ္သားကြက္ေၾကြျပား (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္တံုးကြက္ေၾကြျပားမ်ားပါ၀င္သည္။ ဒီဇိုင္းတြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္တြင္းသို႔ေနရာင္ဖ်ာျခင္းကိုဖိတ္ေခၚသည့္ ျပတင္းေပါက္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ေဘးပတ္ခ်ာလည္ရွိသဘာ၀အရာမ်ားကိုၾကည့္ရႈခံစားေစနိုင္ပါသည္။သို႕ပါ၍ အိမ္အတြင္းႏွင့္ အိမ္အျပင္ဘက္က္ိုဆက္ၿပီးသားလည္းျဖစ္ေစၿပီး ေႏြးေထြးသက္သာေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရရွိေစနိုင္ပါသည္။

ပံုအညႊန္း-ပံုပါေနအိမ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ပံုေဖာ္ထားျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀အရသာခံစားရမည့္ ပစည္းမ်ား - အိမ္အတြင္းပိုင္းကိုဖံုးထားၿပီးေနရိပ္ေပးျခင္းနွင့္ တင္းက်ပ္မႈကိုေလ်ာ့ခ်နိုင္သည့္  သစ္သားခ်ပ္ စသည္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ထို႔ေနာက္ ပါးလႊာေသာအိမ္ေခါင္မိုးႏွင့္ ကြန္ကရစ္နံရံအၾကမ္းတိုင္းထားျခင္းကလည္း ေခတ္မွီေသာပံုစံရရွိေစၿပီး ေနြးေထြးမႈႏွင့္သဘာ၀တို႔ကိုေလ်ာယွက္ေစနိုင္ပါသည္။
ပံုအညႊန္း-ပံုပါက်စ္လစ္သည့္အိမ္သည္သဘာ၀၏၀န္းရံမႈကိုရရွိထားသည္။ဒီဇိုင္းအားျဖင့္ အိမ္တြင္းသို႔ေနရာင္ဖ်ာျခင္းကိုဖိတ္ေခၚသည့္ ျပတင္းေပါက္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ေနၾကာျပတင္းေပါက္မ်ားကိုလည္း အလွဆင္ေရာအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ေနထိုင္သူမ်ားကိုလည္းသဘာ၀ႏွင့္နီးစပ္ေစပါသည္။ထို႔အျပင္ သဘာ၀ပစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္အစားထိုးႏွွင့္ေက်ာက္တံုးနံရံေၾကြျပားမ်ားောကာင့္လည္း သဘာ၀အရသာကိုခံစားေစနိုင္ပါသည္။

၄. ထိုင္းအေရွ႕ပိုင္းပံုစံ

အဆိုပါေနအိမ္သည္ထိုင္းရိုးရာႏွင့္လူေနမႈပံုစံကိုထင္ဟပ္ေစနိုင္ပါသည္။ေခါင္ေစာင္းနွင့္အနားတူအိမ္ေခါင္မိုးတို႔ကိုရံဖန္ရံခါသံုးၿပီးအဓိကအားျဖင့္ကြန္ကရစ္ႏွင့္အေခ်ာကိုင္ထားသည့္အုတ္နံရံတို႔ကို အသံုးျပဳမ်ားသည္။အိမ္ေအာက္ထပ္တြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ေနရာက်ယ္မ်ား(သို႔မဟုတ္)တံခါးအၾကီးမ်ား(သို႔မဟုတ္)ေလေကာင္းေလသန္႔ရေစၿပီးေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစေသာျပတင္းေပါက္မ်ားရွိတတ္ပါသည္။ပံုမွန္အားျဖင့္ေရွ႕ျမက္ခင္းျပင္ပါတတ္ၿပီးထိုေနရာတြင္မိသားစုလိုက္အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေစနိုင္ရန္စီစဥ္ထားတတ္သည္။ ဤပံုစံသည္ ထိုင္းရိုးရာပံုစံကိုေခတ္မီပံုစံအျဖစ္သို႔တိုးတက္ေစနိုင္ေသာ္လည္း ထိုင္းစတိုင္လ္လွပေသသပ္မႈႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈကိုထိန္းသိမ္းထားနိုင္ျမဲျဖစ္သည္။
ပံုအညႊန္း-ပံုပါတစ္ထပ္အိမ္ေလးတြင္ထိုင္းရိုးရာအေမြအနွစ္မ်ားထည့္သြင္းထားပါသည္။ေခါင္ေစာင္းမိုးကိုစြန္ပံုစံေခါင္မိုးျပားမ်ားနွင့္အတူတြဲထားသည္။ ေနအိမ္ကို ခြဲျခားထားျခင္းနွင့္ ဆက္သြယ္ထားျခင္းတို႔ကို ျခံ၀င္း၊တံခါးမ်ား၊ျပတင္းေပါက္မ်ား ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီးျပင္ပအလွတရားကိုလည္းၾကိဳဆိုဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ လတ္ဆတ္ျခင္းႏွင့္သဘာ၀အတိုင္းရွိေနေစျခင္းက ေရကန္ငယ္ႏွင့္ပတ္လည္တြင္ဥယ်ာဥ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ပိုမိုသိသာေစပါသည္။

ပံုအညႊန္း-ထိုင္းအေရွ႕တိုင္းပံုစံသည္ေျခတံရွည္အိမ္မ်ားျဖစ္ၿပီးျခံ၀င္းအတြင္းရွိရာ ခံုတန္းရွည္ႏွင့္ထိုင္ခံုမ်ားကိုခ်ထားနုိင္အပန္းေျဖစရာေနရာဖန္တီးနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အလွဆင္ျခင္းမ်ားကိုလည္းထူးျခားသည့္ထိုင္းရိုးရာမပ်က္ ေထာက္တိုင္မ်ားႏွင့္လွပစြာျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥယ်ာဥ္ မ်ားထည့္သြင္းပံုေဖာ္ထားျခင္းကလည္း ထိုင္းအေရွ႕ပံုစံမ်ိဳးကဲံသို႔ျဖစ္ေစသည္။

၅. ဂႏ၀င္ပံုစံ

ဂႏၲ၀င္ပံုစံသည္အေနာက္ပိုင္းလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဇိမ္ခံပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္မႈအပိုင္း၏ထည္၀ါမႈကိုအဓိကထားၾကသည္။ မုခ္ႏွင့္ေကာ္လံမ်ားကိုထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ခမ္းနားထည္၀ါမႈလည္းရရွိေစသည္။ထို႔အျပင္ ကၽြမ္းက်င္စြာေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဥေရာပပံုစံႏွင့္ဂရိစတိုင္(သို႔မဟုတ္)ျမင္းရုပ္၊ေရပန္းႏွင့္ရိုးရွင္းၿပီးလွပေသာေျမေနရာပံုစံမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳၾကသည္။
ပံုအညႊန္း- ဂႏၲ၀င္ပံုစံသည္အေရာင္ေတာက္အမိုးႏွင့္အမိုးခံုးမ်ားႏွင့္ခြဲျခားနိုင္သည္။တံခါးႏွင့္ျပတင္းေပါက္မ်ားသည္မုခ္ႏွင့္ဖရိမ္မ်ားပါ၀င္ၿပီးျပတင္းေပါက္ကိုဖံုးထားသဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိဥယ်ာဥ္ကိုလည္းေသသပ္စြာ ခင္းက်င္းထားၿပီး ျမက္ခင္းျပင္ကိုအလွဆင္ပစည္းမ်ား၊ဥေရာပစတိုင္လ္ ရုပ္ထုမ်ားျဖင့္အလွဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားထည္၀ါေစပါသည္။

ပံုအညႊန္း-အေနာက္တိုင္းဂႏၲ၀င္ပံုစံသည္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ေနရာမ်ားစြာေပးထားေလ႔ရွိသည္။အေရာင္ေရာစပ္ထားေသာ Terracotta အမိုးျပားမ်ားကို အ၀ါ(သို႔မဟုတ္)ခရမ္(မ္) (သို႕မဟုတ္) အေရာင္ေတာက္မိမ္မ်ားႏွင့္တြဲဖက္ေလ႔ရွိသည္။ဖရိမ္ႏွင့္ျပတင္းေပါက္မ်ားကို မုခ္မ်ားႏွင့္အလွဆင္ထားၿပီး ျခံ၀န္းကိုမူအေကြးအနည္းဆံုးစတီးလက္တန္းမ်ားႏွင့္အလွဆင္ထားသည္။ေရပန္းႏွင့္သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားကိုလည္းပန္းျခံအတြင္းေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။

၆. ကိုလိုနီေခတ္ပံုစံ

ကိုလိုနီေခတ္ပံုစံသည္ထိုင္းရိုးရာပံုမွကြဲထြက္ၿပီးအေနာက္ပိုင္းအနုပညာလက္ရာမ်ား၏လႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္ေပၚေစသည္။ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားစသည့္ သစ္သား၊သစ္အစားထိုးမ်ား(သို႕မဟုတ္)ေဖာက္ထားေသာပြားတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္ေတာက္(သို႔မဟုတ္)အေရာင္နုမ်ားစသည့္ အျဖဴ၊ဆင္စြယ္၊အစိမ္းေတာက္၊ပန္းေရာင္ေတာက္ႏွင့္အျပာေတာက္တို႕ကိုေရြးခ်ယ္သံုးမ်ားၾကသည္။ ဒီဖိုင္းအားျဖင့္ က်ယ္၀န္းေသာျခံ၀င္းတြင္ ကြန္ကရစ္နံရံမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ထားသည့္ သစ္သား clapboard မ်ားပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ က်က္သေရရွိသည့္ ပလာစတာအလွဆင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္သစ္သားေဖာက္ပံုစံမ်ားပါ၀င္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္ တံခါးႏွင့္ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ပလာစတာေဘာင္မ်ားျဖင့္ဆင္ယင္ထားသည္။ဤပံုစံသည္ အတိတ္၏အထိအေတြ႕ႏွင့္ေႏြးေထြးခ်ိဳၿမိန္ေသာခံစားခ်က္ကိုရရွိေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ဤသည္ကိုႏွစ္သက္သူတို႔အတြက္သင့္ေတာ္သည္။
ပံုအညႊန္း-ကိုလိုနီပံုစံသည္အေနာက္တိုင္းပံုစံႏွင့္ထိုင္းစတိုင္ေရာစပ္ထားသဖြယ္ျဖစ္သည္။ မီးခိုးေရာင္စြန္ပံုစံအမိုးျပားမ်ားသာ္အိမ္၏ခရမ္အေရာင္နွင့္ႏွင့္လိုက္ဖက္ၿပီးသစ္အစားထိုးမ်ား Clapboard မ်ားအသံုးျပဳထားပါသည္။ဲပတင္းေပါက္ႏွင့္တံခါးမ်ားကိုညီညာစြာတပ္ဆင္ထားၿပီးႏွစ္သက္ဖြယ္ေဘးေဘာင္မ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ျခံ၀န္းလက္ရန္းကိုလည္းေလွ်ာက္လမ္းတေလွ်ာက္အျဖဴေရာင္သုတ္ထားေသာေၾကာင့္ညီညာလွပေစနိုင္ပါသည္။
ပံုအညႊန္း-ကိုလိုနီပံုစံသည္ေခါင္ခ်ြန္အမိုးႏွင့္တြဲဖက္ထားၿပီးအမိုးခံုးမ်ားကဆင္စြယ္ေရာင္Clapboardကိုျဖည့္ေပးသကဲ႔သို႕လိုက္ဖက္သည္။ဒီဇိုင္းသည္အပန္းေျဖအိမ္ပံုစံႏွင့္ကိုက္ညီသည္။ထိုဒီဇိုင္းကိုအေမရိကေက်းလက္ပံုစံႏွင့္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္အခ်ိဳးက်မုခ္နွစ္ခုပါ၀င္သည္။ေဘးပတ္လည္တြင္အစိမ္းေရာင္ပန္းျခံပါရွိၿပီးေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ကားရပ္ရန္ေနရာထားရွိၿပီးမိသားစုစုေ)းရန္ေနရာအျဖစ္လည္းမ်က္ခင္းျပင္ပါ၀င္သည္။

เรื่อง: SCG Experience

3 วัสดุปูพื้นภายนอก เนรมิตพื้นที่รอบบ้านให้สวยในสไตล์ตะวันตก

วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาช่วยสร้างสรรค์พื้นหน้าบ้าน ทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนเล็กๆ หลังบ้าน ให้ได้บรรยากาศสวยงามสุดคลาสสิก เสมือนอยู่ในดินแดนของประเทศแถบตะวันตก  

       สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในบรรยากาศอันสวยงามของถนนหนทางหรือพื้นทางเดินที่สุดแสนจะคลาสสิกในประเทศแถบตะวันตก อย่าง อิตาลี สเปน อังกฤษ หรือฝรั่งเศส จนเก็บมาเป็นสไตล์ในฝันแล้วล่ะก็ เรามี 3 วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาเนรมิตพื้นทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเล็กๆ หลังบ้าน ให้สวย โดดเด่น เสมือนได้อยู่ท่ามกลางประเทศในแถบยุโรปกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Stamp Pave, Carpet Stone และ Stamp Concrete

       1. สร้างพื้นทางเดินมิติใหม่ด้วยเสน่ห์จากลายหิน กับ Stamp Pave กระเบื้องปูพื้นที่มีรูปทรงและเส้นสายของลายแผ่นหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ มีหลากหลายสีสันและลวดลายให้เลือกใช้ มาพร้อมกับความแข็งแรง ทนทาน ชั้นสีผสมอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สีไม่หลุดล่อน และทำความสะอาดง่ายเพราะผ่านการเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตโดยเฉพาะจากโรงงาน เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์รอบๆ บ้าน ให้บรรยากาศในสไตล์ที่ไม่เคยตกยุค

ภาพ: Stamp Pave ลาย London ผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของท้องถนนในแถบยุโรป 

ภาพ: จากพื้นทางเดินอันแสนโรแมนติกในอิตาลี ถูกถ่ายทอดลวดลายลงบน Stamp Pave ลาย Como และ Naple จนเกิดเป็นเส้นสายที่สงบและผ่อนคลาย

ภาพ: ให้ความรู้สึกคลาสสิกและเพิ่มมิติให้กับพื้นทางเดิน ด้วยกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Milano ผิวสัมผัสของกระเบื้องเสมือนลายหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกคล้ายเดินเล่นอยู่ในสวนต่างประเทศ 

ภาพ: Stamp Pave ลาย Tuscany ด้วยกระเบื้องทรงกึ่งวงกลมที่มีรายละเอียดของลายหินที่ก่อให้เกิดลวดลายต่อเนื่องและลงตัว สามารถนำมาจัดวางสลับสีสันให้เกิดเป็นแพทเทิร์นที่แปลกตาและน่าหลงใหล 

ภาพ: แบ่งสัดส่วนการจัดวางกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Florence ให้เป็นเส้นทางตามการก้าวเดิน พื้นที่ด้านข้างโรยหินกรวดสีขาวและดำขนานไปกับทางเดินยาว เพิ่มลูกเล่นน่ารักๆ ให้กับสวนได้อย่างไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ผสมผสานความคลาสสิกและความรู้สึกอ่อนหวานโรแมนติกไปด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยรูปทรงและเส้นสายของกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Zofia

       2. หรูหรา ลงตัว ในแบบคลาสสิก ด้วย Carpet Stone กระเบื้องปูพื้นที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาจัดวางอย่างลงตัว โดยมีตาข่ายช่วยยึดอยู่ด้านหลัง เพื่อเรียงร้อยก้อนคอนกรีตให้เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างเช่น ทรงพัด รูปทรงที่โค้งเว้า ช่วยเพิ่มความหรูหราและโอ่โถงให้กับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นทรงโค้งแบบครึ่งวงกลม เมื่อนำมาประกบกันก็จะได้วงกลมที่สมบูรณ์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ แต่หากชอบความเป็นธรรมชาติ อาจเลือกรูปทรงอิสระ อย่างรุ่น Natutal ที่ให้ความคลาสสิกและสวยงาม เสมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ Carpet Stone สามารถปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศของความคลาสสิกและสวยงามได้ตามต้องการ 

B.jpg