ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းမ်ား

နွစ္ထပ္အိမ္ကို ေခတ္သစ္ပုံစံ အိမ္ကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ဒီအိမ္ကေတာ့ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ ေရေဘးဒုကၡခံရျပီး အိမ္တစ္ခုလုံးနွင့္ သူ့ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္တစ္ခါ အိမ္အတြင္း ေရြ႔ေျပာင္းရမယ့္ အခါ စိိတ္ကူးတစ္ခုရရွိခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ပိုင္ရွင္ သည္ TA-CHA DESIGN ဧ။္ ဗိသုကာပညာရွင္ Champ,Sonthad Srisangကို အိမ္အသစ္ေဆာက္လုပ္သင့္သလား(သို့) ျပဳျပင္သင့္သလား ဟုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအၾကံညဏ္ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္နိုင္လ်င္ ျမန္ျမန္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဖို႔လိုတဲ့အတြက္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိသျဖင့္ ဗိသုကာပညာရွင္သည္ ျပဳျပင္မႈ သာ ျပဳလုပ္ရန္ အျကံေပးခဲ့ပါတယ္။  


ပံု: မူလ တိုင္၊ျကမ္းျပင္နွင့္ရက္မမ်ားဧ။္တည္ေဆာက္မႈ႔ပံုစံကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္း


သို႔သာ္လည္း ဗိသုကာ ပညာရွင္ဟာ နံရံေတြ ကိုျဖိဳခ်ျပီး သီးသန္႔ေနရာဖန္တီးရန္  ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျကပါတယ္။ေနရာလြတ္ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေလ၀င္ေလထြက္ရရွိနိုင္ေအာင္ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ ဦးစြာပထမျကည့္လိုက္တဲ့အခါ ဗိသုကာပညာရွင္ေတြ ေတြ႔ရွိတာကေတာ့ မူလ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္မႈ႔ပံုစံက ျကာရွည္ခံနိုင္မႈ ရွိေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ထို႔ေျကာင့္ အိမ္၏ အဓိကက်ေသာ တည္ေဆာက္မႈ႔ပံုစံေတြက္ို အားျဖည့္ကြန္ကရစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတာေျကာင့္ ဒီဇိုင္းကို ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ဆုံးျုဖတ္ခဲ့ျကပါတယ္။အုတ္နံရံကို ျဖိဳခ်လိုက္တာေျကာင့္ အတြင္းပိုင္း ေနရာလြတ္မ်ားပိုုရွိလာျပီး တံခါးနွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားပါ လဲလွယ္တပ္ဆင္လိုက္ပါတယ္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္လိုက္တာဟာ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျပီး အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ အျခားေနရာမ်ားအတြက္ပါ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။မိသားစုျကီးအတြက္ အိမ္ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထား တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရုိးရာပုံစံ အခန္းေတြ ဟာ လက္ရွိ အေျခအေနနဲ့ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါဘူး။ပံု: အိမ္မ်က္နွာစာ အေရွ႕မွ ျမင္ရေသာ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲ သြားေသာ အိမ္၏ ၀န္းက်င္ အေနအထားနွင့္ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား။


ယခင္ အတြင္းပိုင္းျပင္ဆင္ထားမႈ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ရုပ္ရွင္ျကည့္ေသာေနရာမွ လူတိုင္းလိုလိုျဖတ္သန္းျခင္း၊ ေလွကားအဆင့္မ်ားစြာျပဳလု ပ္ထားတာေျကာင့္ အိမ္၏ အက်ယ္အဝန္း နည္းသြားျခင္း၊  အခန္းမ်ားစြာကုိလည္း ေလ၀င္ေလထြက္မရွိေသာေထာင့္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ထို႔ေျကာင့္ ဗိသုကာ ပညာရွင္ေတြဟာ ေလွကားအဆင့္ေတြနဲ႔ ဧည့္ခန္းေလးကို တံခါးမ ေသးေသးနဲ႔ ျပတင္းေပါက္ေတြ ကိုျဖိဳ ခ်ျပီး ေနရာလြတ္ က်ယ္က်ယ္ရေ အာင္ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥယ်ာဥ္ ထဲကနံရံကိုေတာ့ ေနရာက်ယ္က်ယ္ တစ္ခု ဖန္တီးဖိုု႔ အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုေနရာကေတာ့ ဥယ်ာဥ္ေလးထဲ လူေတြ နားေနဖို႔ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ဧရိယာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ပံု: ေတာက္ပ ျပီး အလင္းရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳထားတာေျကာင့္ အလင္းေရာင္မရွိတဲ့ေနရာမွာ တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း         ေတာက္ပမႈေပးနိုင္ျပီး ေနခ်င္စဖြယ္ ေနရာေလး ျဖစ္ေစပါတယ္။

“အေဆာက္အဦးကို အထပ္ျမင့္ မ်ားမ်ားေဆာက္လုပ္ျပီး ေနရာပိုယူျခင္းက ဘတ္ဂ်က္ကို ထိခိုက္ေစတာေျကာင့့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ပါတယ္။အိမ္အတြင္းအျပင္ ေနရာေတြ အားလုံးကို ေသခ်ာ စီမံနိိုင္ေအာင္ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။အထပ္မ်ားမ်ားေဆာက္္လုပ္မယ္ ဆိုရင္ ျပိဳက်ျပီး အႏၱရာယ္မ်ားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ Champက ရွင္းျပပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သိသာတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ကေတာ့ ေလးမီတာ ရွိေသာ အမိုး အပိုတစ္ခု အိမ္ကေန ထပ္ခ်ဲ႕ထြင္ ျခင္းေျကာင့္ နားေန ဖို့ေနရာကြက္လပ္က်ယ္ တစ္ခု အိမ္အတြင္းမွာ ရရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။ခ်ဲ့ထြင္လိုက္ေသာ အမိုးမွာ ေထာက္တဲ့တိုင္ေတြ မပါတာေျကာင့္ ပိုမို အဆင္ေျပတဲ့ ေနရာသစ္တစ္ခု  ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ထိုတည္ေဆာက္မႈ႔ပံုစံရဲ႕ ၂ မီတာေလာက္ကိုေတာ့ အိမ္အတြင္းကေန တပ္ဆင္ထားတာေျကာင့္ျကာရွည္ခံနိုင္မႈ ပိုရွိေစပါတယ္။


ပံု : ဦးစြာ ပထမ အိမ္နွင့္ ဥယ်ာဥ္ကို သီးသန္႕ ခြဲထားပံု


ဗိသုကာပညာရွင္ဟာ ဥယ်ာဥ္ဘက္ ကို ေနရာပို ရလာေစဖို႔ ဒိဇိုင္းျပန္္ဆြဲခဲ့ပါတယ္။

‘ ဒီအိမ္ကို အဓိက မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဗိသုကာ လက္ရာမဟုတ္ပါဘူး။အိမ္ရဲ့ အတြင္းပိုင္း မွာ ဘယ္လို ေနခ်င္စဖြယ္ျပင္ဆင္ျပီး လွပေက်ာ့ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားလဲ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာက္ေတာက္ေသာပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး မ်က္နွာက်က္ကိုလည္းျမင့္ျမင့္ေလးထားျခင္းကာ ေနရာကိုပိုက်ယ္ေစျပီး လင္းလင္းထင္းထင္းရွိေစပါသည္။ နံရံ အျမင့္ေတြကို အမ်ားအားျဖင့္ေနရာျပန္ စီစဥ္ထားျပီး ျပဳျပင္မယ့္ အိမ္ေတြ မွာ အေရးျကီးဆုံအဆင့္က ေနရာတိတိက်က် ရွိေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိပဲ ဦးတည္ရာေတြ ကို ေသခ်ာ မသိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဧည့္သည္ေတြ ဟာ အျကံေကာင္းေတြ ေပးပါလိမ့္မယ္။ အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ျခင္းနွင့္ ျဖိဳ ခ်ျခင္းကို အတူတကြ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါတယ္။မ်က္နွာက်က္ကို မျဖိဳခ်မျခင္း က်ြန္ေတာ္တို႔အိမ္ရဲ့အေျခအေန အမွန္ကို မသိနိုင္တာေျကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအိမ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံတာက တကယ္ကို စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းျပီး စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။”


ပံု : မူလ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္မႈ႔ပံုစံျဖင့္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားက မ်က္နွာက်က္ အသစ္ အစားထိုးျပီး ျပတင္းေပါက္နွင့္ တံခါးမ်ားကို လဲလွယ္ကာ မီးမ်ား ထပ္မံ တပ္ဆင္ထားပုံ
“ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစ ရန္ အိမ္ေရွ႕ ျပတင္းေပါက္နွင့္ တံခါးမ ေတြ ကို အစားထိုးလဲလွယ္ေပးရပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အိမ္ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းမႈ႔ ကို အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနတာေျကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တံခါးေပါက္အသစ္နွင့္ အေဟာင္း ေတြ ကို အိမ္အတြင္းမွာပဲ ျပန္အသုးံျပဳ ဖို႔ပထမဆုံး စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္ ေပါ့ေလ်ာ့ေသာ ေပါဆာက္လုပ္ေရးသမားေျကာင့္ တံခါးမေတြ ဟာ  ျဖဳတ္ယူတဲ့ အခ်ိိန္မွာ ပ်က္စီးခဲ့ျပီး ျပန္လည္ အသုံးျပဳ လိုမရနိုင္ခဲ့ဘူး။ အိမ္ပိုင္ရွင္နဲ့ က်ြန္ေတာ္ဟာ အဲ့ေန႔ကေနာင္တ ရခဲ့ပါတယ္။ဗိသုကာ ပညာရွင္က ေတာ့ သတိေပးမႈေတာ့ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။တကယ္လို႔ အိမ္ပိုင္ရွင္ေတြ အေနျဖင့္ ပစၥည္းေတြ ကုိ ျပန္လည္ အသုံးျပဳခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ေဆာက္လုပ္ေရး သမားေတြ အေနျဖင့္ ဒီထက္ပိုျပီး သတိထား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေျကာင္း ဆိုက္ေတြမွာ သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့ အခါလည္း ဖယ္ရွားရမည့္ ပစၥည္းေတြ ကိုလည္း အျကံျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။"


ပံု : ဥယ်ာဥ္က ထိန္္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ အရိပ္ရအပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဴး ကာ အလွဆင္ ေပးနိုင္ပါတယ္။

ရိုးရွင္းေသာျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ အတြက္ ေလွ်ာက္လမ္းေတြမွာလည္းေက်ာက္စလစ္မ်ား ျဖင့္ ေနရာအလိုက္ခင္းထားပါတယ္။

                                                                                                                  


ဥယ်ာဥ္ အေနျဖင့္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားဟာ ေနရာအက်ယ္အဝန္း က ျကပ္သိပ္လြန္းတာေျကာင့္ သီးသန္႔ ေနအိမ္ဧည့္ခန္းကဲ့သို႔ အလြတ္သာ အသုံးျပဳ နိုင္ေျကာင္းေျပာျပပါတယ္။အျပင္အဆင္ေျကာင့္ နားေနဖို့ သီးသန္႔သာ အသုံးျပဳလို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ အပင္ျကီးေတြ ကို ေရြ႕ေျပာင္းေပးရျပီး ရွင္သန္နိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။ျပန္လည္ ျပဳျပင္တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေျကာင့္ သစ္ပင္ေတြ ကို ခုတ္ပစ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါပဲ အနီးတဝိုက္ကို လည္းေကာင္း ေရြ႕ေျပာင္းျပီးေသာ္လည္ကာင္းျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။ထို့ေျကာင့္ အေပၚထပ္ သစ္သားပ်ဥ္ျပားခင္းထားေသာ ေနရာလြတ္ကေန ျမင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။အမိုးရဲ့တစ္ခ်ိဳ႕ ေနရာေတြ ကိုေတာ့ သစ္ပင္နဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ structure ေတြ တင္ထားပါတယ္။အပင္အမ်ိဴးအစားေတြ အရ ဗိသုကာ ပညာရွင္ေတြ က ေနအိမ္နဲ့ လိုက္ဖက္ျပီး သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိေစမယ့္ အရိပ္ရေသာ အပင္အရြက္ ကိုင္းမ်ားနွင့္ ေနရာကို လွပေစေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။


ပံု : မ်က္နွာက်က္ ကေန တြဲေလာင္းခ်ထားေသာအပိုင္း နွင့္ အလင္း ကြယ္ထားေသာ ေထာင့္အေနအထား မ်ား ဖန္တီးကာ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းျပီး က်ယ္ဝန္းေသာ ေနရာျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။


ဝါယာျကိုးမေပၚေအာင္ လွ်ပ္စစ္လမ္းေျကာင္းစနစ္  အသစ္ တပ္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။သို႔ေသာ္  အိမ္ပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္ ကုန္ျကမ္းကဲ့သို႔ အလွမဆင္ထားေသာ အျပင္အဆင္ထက္ အလွဆင္ျပီးသားကို ပိုမို သေဘာက်တတ္ျကတာေျကာင့္ ဝါယာျကိုးေတြ အမ်ားျကီးမ်က္နွာက်က္ကေန ေပၚလြင္ေနတာ ကို မျကိုက္ျကပါဘူး။ေရခ်ိဴးခန္းအတြက္ အခန္းဖြဲ႔ပုံ မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျပီး အနာဂတ္တြင္ ေရယိုစိမ့္မႈ႔မ်ားမျဖစ္ေအာင္ ေရခ်ိဴးခန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကို  ျကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ဒေရ ျဖင့္ ေဖါက္ျခင္း ေရြ႔လ်ားျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ေရခ်ိဴးခန္းေတြ ကို အရင္ေခတ္ကာလမ်ားက စိုစြပ္ေသာေနရာေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာဟု ခြဲျခားျခငး္မျပဳလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ျပဳျပင္မႈမွာေတာ့ ျမင့္မားတဲ့ ေလွကားေတြ နဲ့ အခန္းကန္႕ျခင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခြဲျခားလို က္ပါတယ္။အခန္းစုံလင္ျခင္း၊လုံျခံဳမႈရွိျခင္းနွင့္ ယိုစိမ့္မႈ နည္းေစျခင္းေတြ ကို ရရွိေေစပါတယ္။


ပံု :  ေလးမီတာ အမိုး အရွည္ထုတ္ျပီး ဧည့္ခန္းေနရာမွ ေလွ်ာက္လမ္းအက်ယ္ထိထားရွိပုံ


ထိုင္းဘတ္ေငြ 5 မီလီယံ ယခု ျပဳျပင္ေရး ပေရာဂ်က္မွာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီပိုက္ဆံ နဲ့ အိမ္အသစ္တစ္လုံး ျပန္ေဆာင္နိုင္တာ မွန္ေပမယ့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ လိုအပ္ခ်က္အရ ထည့္တြက္ျပီး ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ျခင္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


ပံု : ဗိသုကာ ပညာရွင္ ေရးဆြဲထားေသာ အတြင္းပိုင္း ေနရာမွ အျပင္ဘက္သို႔   မည္သို႔ ခ်ဲ့ထြင္ ပုံျပ ဇယား။


ဗိသုကာပညာရွင္ေတြက အိမ္ကိုျပဳျပင္မြမ္းမံတာဟာ အိမ္အသစ္ေဆာက္လုပ္တာထက္ ဘတ္ဂ်က္နည္းသင့္တယ္လို႔ေတာ့ ယူဆလို႔မရပါဘူး။တစ္ခ်ိဳ႕ အိမ္ေတြ မွာ ဘတ္ဂ်က္ ျမင့္မားစြာ အသုံးျပဳရျပီး အေျကာင္းအရင္းမ်ားစြာအေပၚ မူတည္ပါတယ္။ အိမ္ျပိဳက် ခါနီး အေျခအေနတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ႔ မရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး သမားေတြ ေျကာင့္  ဘတ္ဂ်က္ မ်ားစြာ အသုံးျပဳ ရတာ ရွိျပီး အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း အိမ္အေဟာင္း ကို တြယ္တာ လြန္းျပီး အိမ္အေဟာင္းမွ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကိုသာ ျပန္လည္ အသုံးျပဳ လိုပါက ေဆာက္လုပ္သူမ်ားမွ အက်ိဴးေျကာင္းဆီေလွွ်ာ္ မွန္ကန္လွ်င္ လက္ခံေပးရေလ့ရွိပါတယ္။

အိမ္တစ္္အိမ္ မေဆာက္လုပ္ခင္ (သို႔) မျပဳျပင္မီွ ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္ အဘယ္ေျကာင့္ ဆိုေသာ္ ထုိအိမ္သည္ သက္ေသာင့္ သက္သာျဖင့္ အခ်ိန္အျကာျကီး ေနထိိုင္ရမည့္ အိမ္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္ပါတယ္္။เรื่อง: SCG Experience

3 วัสดุปูพื้นภายนอก เนรมิตพื้นที่รอบบ้านให้สวยในสไตล์ตะวันตก

วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาช่วยสร้างสรรค์พื้นหน้าบ้าน ทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนเล็กๆ หลังบ้าน ให้ได้บรรยากาศสวยงามสุดคลาสสิก เสมือนอยู่ในดินแดนของประเทศแถบตะวันตก  

       สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในบรรยากาศอันสวยงามของถนนหนทางหรือพื้นทางเดินที่สุดแสนจะคลาสสิกในประเทศแถบตะวันตก อย่าง อิตาลี สเปน อังกฤษ หรือฝรั่งเศส จนเก็บมาเป็นสไตล์ในฝันแล้วล่ะก็ เรามี 3 วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาเนรมิตพื้นทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเล็กๆ หลังบ้าน ให้สวย โดดเด่น เสมือนได้อยู่ท่ามกลางประเทศในแถบยุโรปกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Stamp Pave, Carpet Stone และ Stamp Concrete

       1. สร้างพื้นทางเดินมิติใหม่ด้วยเสน่ห์จากลายหิน กับ Stamp Pave กระเบื้องปูพื้นที่มีรูปทรงและเส้นสายของลายแผ่นหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ มีหลากหลายสีสันและลวดลายให้เลือกใช้ มาพร้อมกับความแข็งแรง ทนทาน ชั้นสีผสมอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สีไม่หลุดล่อน และทำความสะอาดง่ายเพราะผ่านการเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตโดยเฉพาะจากโรงงาน เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์รอบๆ บ้าน ให้บรรยากาศในสไตล์ที่ไม่เคยตกยุค

ภาพ: Stamp Pave ลาย London ผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของท้องถนนในแถบยุโรป 

ภาพ: จากพื้นทางเดินอันแสนโรแมนติกในอิตาลี ถูกถ่ายทอดลวดลายลงบน Stamp Pave ลาย Como และ Naple จนเกิดเป็นเส้นสายที่สงบและผ่อนคลาย

ภาพ: ให้ความรู้สึกคลาสสิกและเพิ่มมิติให้กับพื้นทางเดิน ด้วยกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Milano ผิวสัมผัสของกระเบื้องเสมือนลายหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกคล้ายเดินเล่นอยู่ในสวนต่างประเทศ 

ภาพ: Stamp Pave ลาย Tuscany ด้วยกระเบื้องทรงกึ่งวงกลมที่มีรายละเอียดของลายหินที่ก่อให้เกิดลวดลายต่อเนื่องและลงตัว สามารถนำมาจัดวางสลับสีสันให้เกิดเป็นแพทเทิร์นที่แปลกตาและน่าหลงใหล 

ภาพ: แบ่งสัดส่วนการจัดวางกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Florence ให้เป็นเส้นทางตามการก้าวเดิน พื้นที่ด้านข้างโรยหินกรวดสีขาวและดำขนานไปกับทางเดินยาว เพิ่มลูกเล่นน่ารักๆ ให้กับสวนได้อย่างไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ผสมผสานความคลาสสิกและความรู้สึกอ่อนหวานโรแมนติกไปด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยรูปทรงและเส้นสายของกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Zofia

       2. หรูหรา ลงตัว ในแบบคลาสสิก ด้วย Carpet Stone กระเบื้องปูพื้นที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาจัดวางอย่างลงตัว โดยมีตาข่ายช่วยยึดอยู่ด้านหลัง เพื่อเรียงร้อยก้อนคอนกรีตให้เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างเช่น ทรงพัด รูปทรงที่โค้งเว้า ช่วยเพิ่มความหรูหราและโอ่โถงให้กับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นทรงโค้งแบบครึ่งวงกลม เมื่อนำมาประกบกันก็จะได้วงกลมที่สมบูรณ์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ แต่หากชอบความเป็นธรรมชาติ อาจเลือกรูปทรงอิสระ อย่างรุ่น Natutal ที่ให้ความคลาสสิกและสวยงาม เสมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ Carpet Stone สามารถปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศของความคลาสสิกและสวยงามได้ตามต้องการ 

B.jpg