ေခတ္မွီေသာအိမ္မ်ားဧ။္ အမိုးမ်ား

June 24, 2019

" ေခတ္မွီေသာအိမ္ပုံစံမ်ားသည္ အေသးစိတ္ၿပီးရႈတ္ေထြးမႈ႔သိပ္မရွိဘဲ ရိုးရွင္းေသာ ေလးေထာင့္ေသတၱာပုံစံမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ အမိုးမွာဆိုရင္လည္း အိမ္ပိုင္ရွင္အမ်ားစုသည္ အမိုးျပားမ်ားကို ပိုၿပီးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ "

အပူပိုင္းေဒသ ႏွင့္ မၾကာခဏမိုးရြာသြန္းေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ေခါင္မိုးအျပားမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ကိုျပင္ဆင္ထားဖို႔ႏွင့္ အိမ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္လာမည့္ေနမွအပူတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။


ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္မိုးအသုံးျပဳမႈ႔သည္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေခါင္မိုးကို ေခတ္မွီေသာအိမ္ပုံစံႏွင့္ တသားတည္းက်ေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္ေခ်တစ္ခုကေတာ့ ေခါင္မိုးကိုဖုံးဖို႔လုံေလာက္စြာျမင့္ေသာ ေခါင္မိုးအေပၚတြင္ကြန္ကရစ္နံရံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္နိုင္တာတစ္ခုကေတာ့ Hip Gable သို႔မဟုတ္ Hip roof ကဲ့သို႔ေသာ ရိုးရွင္းေသာအမိုးပုံစံမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေခါင္မိုးအုတ္ႂကြပ္မ်ားအတြက္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ၊စတုရန္းပုံစံအေျခာက္အုတ္ႂကြ ပ္မ်ားသည္ေခတ္မွီေသာအိမ္ပုံစံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။