သဘာ၀ဆန္ေသာေနအိမ္မ်ားအတြက္အမိုးျပားမ်ား

June 18, 2018

" သဘာ၀ဆန္ေသာေနအိမ္မ်ားမွာ ပန္းဥယ်ာဥ္ နွင့္ သဘာ၀ပန္းျခံမ်ားအၾကား တည္ရွိသည့္အေလ်ာက္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေစရန္သဘာ၀မွရရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုသာအသံုးျပဳၿပီး ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။အိမ္ေခါင္မိုးသည္အိမ္တစ္အိမ္၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး   "

သဘာ၀ဆန္ေသာေနအိမ္မ်ားမွာ ပန္းဥယ်ာဥ္ နွင့္ သဘာ၀ပန္းျခံမ်ားအၾကား တည္ရွိသည့္အေလ်ာက္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေစရန္သဘာ၀မွရရွိေသာပစည္းမ်ားကိုသာအသံုးျပဳၿပီး ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။အိမ္ေခါင္မိုးသည္အိမ္တစ္အိမ္၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳျခင္းမရွိေတာ့သည့္ကၽြန္းသစ္သားအပိုမ်ားမွျဖတ္ထုတ္ထားေသာ သစ္သားျပားအပါးမ်ားကို အသုံုးျပဳမ်ားသည့္ကုန္ၾကမ္းပစည္းေနျဖင့္ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ တို႔တြင္ လွပေသာထြန္ေၾကာင္းပံုစံလိုင္းေလးမ်ားရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္  ငါးအေၾကးခြံပံုစံတပ္ဆင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ သဘာ၀သစ္သားကိုအစားထိုးရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာထုတ္ကုန္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းထြင္းထုထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဥပမာ : Ayara Timber series and Neustile Rustique series.