သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာေခတ္ျပိဳင္ပံုစံအိမ္မ်ား

January 09, 2019

" ခတ္ျပိဳင္စတုိင္အိမ္သည္အိမ္တလံုးအလွဆင္ရန္အတြက္စိတ္ကူးတခုျဖစ္သည္။အတိတ္ကာလႏွင့္လက္ရွိကာလတို႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားဟန္ခ်က္ညီညီေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ေပၚထြက္လာေစသည္။ "

ေခတ္ျပိဳင္ဗိသုကာပညာသည္အတိတ္ကာလမွတခဏတာအခ်ိန္ႏွင့္ေခတ္ေပၚပံုစံမ်ားကိုေပါင္းစပ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဂႏၶ၀င္ႏွင့္ေမာ္ဒန္စတိုင္တို႔ေပါင္းစပ္ျပီးဇိမ္ခံလြန္းျခင္းလည္းမျဖစ္၊ တံုးအေသာပံုစံလည္းမျဖစ္ ေသာၾကားေနပံုစံေပၚလာေစသည္။ ေခတ္ျပိဳင္စတုိင္အိမ္မ်ားသည္လက္ရွိ ကာလတြင္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ပံုစံထုတ္ထားေသာေၾကာင့္ေခတ္ေရွ႕သို႔လည္း အလြန္အက်ြံမေရာက္ေပ ။အခ်ိန္ ႏွင့္ လုိက္၍ေျပာင္းလဲနုိင္ျပီး အခက္အခဲမရွိပဲ ေခတ္တိုင္းတြင္တည္ရွိနိုင္သည္။ ေခတ္ျပိဳင္စတုိင္အိမ္အ မ်ားစုမွာ အျဖဴေရာင္၊ ခရင္မ္ႏွင့္မီးခိုးေရာင္မ်ားသံုးၾကျပီးအလြန္ေတာက္ပေပၚလြင္ျခင္းလဲမရွိေပ။ဤပံုစံ တြင္ေလးေထာင့္ပံုစံမ်ားအားကစားထားေသာအနုစိတ္မ်ားႏွင့္မၾကာခနတြဲဖက္ေပးျခင္းျဖင့္တုိင္ေအာက္ေျခႏွင့္အျပားႏွင့္ထိပ္ပိုင္းမိုမ်ားသုံုးေသာဒီဇိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ရိုးရွင္းလြန္းျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္နိုင္မည္။အျပင္ပိုင္းတြင္ေနာက္ဆံုးေပၚအမိုးမ်ားအားအေကြးပံုစံအမိုးျပားမ်ားႏွင့္အတူေရြးခ်ယ္ထားသည္။ဤ သည္မွာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈ၊ ရင္းႏွီးေသာပတ္၀န္းက်င္ေပးစြမ္းျပီးအနားယူျခင္း ကိုလည္းျမွင့္တင္ ေပးသည္။

အတြင္းပိုင္းဒီဇိုင္းသည္အေရာင္ႏွင့္အသားတို႔ျဖင့္ကစားထားေသာနံရံမ်က္ႏွာျပင္တို႔အားအထူးျပဳသည္။ နံရံအစိတ္အပိုင္းတို႔ေပၚတြင္နံရံကပ္စကၠဴသို႔မဟုတ္ေဆးသုတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူသဘာ၀ပစၥည္းမ်ားသို႔မဟုတ္ထုိအရာမ်ား၏အစားထိုးပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ေအာက္ေျချပားမ်ားႏွင့္ထိပ္ပိုင္းမိုမ်ားအားအသံုးျပဳသည္။အခန္း၏အရြယ္အစားအားသိသာရန္အထပ္မ်ားစြာပါေသာမ်က္ႏွာၾကက္မ်ားသို႔မဟုတ္ဖံုးကြယ္ထားေသာအလင္းေပးကိရိယာမ်ားအားအသံုးျပဳသည္။အထပ္မ်ားပါေသာဗီရိုမ်ား၊လွပေသာဗီရိုတံခါးမ်ားႏွင့္ေလးေထာင့္ႏွင့္အခံုးမ်ားပါေသာတံခါးမ်ားႏွင့္ျပဴတင္းေပါက္မ်ားျဖင့္ပရိေဘာဂမ်ားအားလွပစြာတန္ဆာဆင္ထားသည္။ထုိ႔အျပင္ပံုစံအားျမွင့္တင္ရန္ျမဴတင္မ်ားပါေသာတံခါးမ်ား ျပဴတင္းမ်ားအားေရြးခ်ယ္ထားသည္။

ထိပ္ပိုင္းမိုမ်ားအားအသံုးျပဳသည္။အခန္း၏အရြယ္အစားအားသိသာရန္အထပ္မ်ားစြာပါေသာမ်က္ႏွာ ၾကက္မ်ားသို႔မဟုတ္ဖံုးကြယ္ထားေသာအလင္းေပးကိရိယာမ်ားအားအသံုးျပဳျခင္း
အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရွိကာလတို႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ဟန္ခ်က္ညီညီေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္အိမ္အား အလွဆင္ျခင္း

ေခတ္ျပိဳင္စတုိင္အိမ္သည္အိမ္တလံုးအလွဆင္ရန္အတြက္စိတ္ကူးတခုျဖစ္သည္။အတိတ္ကာလႏွင့္လက္ရွိကာလတို႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားဟန္ခ်က္ညီညီေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ေပၚထြက္လာသည္။ထိုအရာကိုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ကိရိယာမ်ား၊ပံုၾကမ္းမ်ားႏွင့္ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ေႏြးေထြးေသာအ ေဆာက္အဦးပံုစံအားျမင္ရသည္။