အမိုးျပားျပႆနာမ်ား

March 21, 2018

ယေန႕အခါမွာေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတက္လာတဲ့အျပင္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားစြာကလည္း ေစ်းကြက္အတြင္းတေျဖးေျဖး၀င္ေရာက္လာတာေၾကာင့္ သြပ္အမိုးျပားမ်ားအစား ဖိုင္ဘာဘိ လပ္ေျမအမိုးျပားမ်ားႏွင့္ ကြန္ကရစ္အမိုးျပားမ်ားကိုေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမတိုးတက္ခင္ အခ်ိန္မ်ားစြာကတည္းက ယခုခ်ိန္ထိ သြပ္အမိုးျပား မ်ားကိုေနအိမ္အမ်ားစုမွွာ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ယေန႕အခါမွာေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတက္လာတဲ့အျပင္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားစြာကလည္း ေစ်းကြက္အတြင္းတေျဖးေျဖး၀င္ေရာက္လာတာေၾကာင့္ သြပ္အမိုးျပားမ်ားအစား ဖိုင္ဘာဘိ လပ္ေျမအမိုးျပားမ်ားႏွင့္ ကြန္ကရစ္အမိုးျပားမ်ားကိုေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ သြပ္အမိုးျပားမ်ားဟာအခ်ိန္ၾကာလာ သည္ႏွင့္အမွ် သံေခ်းတက္ျခင္းႏွင့္ေဆြးေျမ့ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ရာသီဥတုအပူဒဏ္ႏွင့္ ဆူညံသံမ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္ခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။ SCG Fiber Cement Roof Roman အမိုးျပားကေတာ့ ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမျဖင့္ထုတ္လုပ္ထား သည့္အတြက္ ၾကာရွည္ခံျခင္း၊ အပူဒဏ္ႏွင့္ ဆူညံသံကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ 6 မီလီမီတာအထူရွိသည့္အတြက္ ရာသီဥတု ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုရရွိေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုကို ရာသီဥတုေဘးအႏ ၱရာယ္မွကင္းေ၀းေစၿပီးစိတ္ခ်မ္းသာမႈအျပည့္အ၀ရရွိေစႏိုင္ဖို႕ SCG Fiber Cement Roof Roman Tile ကိုသာေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳလိုက္ပါ။