ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပေသာ နံရံမ်ား အလွဆင္ျခင္း

February 17, 2020

အိမ္တစ္အိမ္အား ေခတ္မီၿပီးစတိုင္က်လွပေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိၿပီး၊ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး အစိတ္အပိုင္းမွာ အိမ္နံရံမ်ားပင္ ျဖစ္ပါတယ္။


မိမိအိမ္နံရံအား ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ေခတ္မီဆန္းသစ္ေအာင္ ဖန္တီးအလွဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ အရြယ္အစားတူေသာ ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ား အသံုးျပဳလွ်င္ စနစ္တက်ျဖစ္ၿပီး ရိုးရွင္းေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကိုရရိွမည္ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ အရြယ္အစားမတူေသာ ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ား အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္လည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ပံုစံမ်ားထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္နံရံအား ႀတိဂံ၊ စတုရန္း ႏွင့္ စက္၀ိုင္းပံုသ႑န္ရွိေသာ ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ႏိုင္သလို၊ စက္၀ိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႔ကို အသံုးျပဳ၍ ပန္းပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားလည္း ဖန္တီး၍ပံုေဖာ္အလွဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္နံရံအား အ၇ြယ္အစားပံုသ႑န္မတူေသာ ပ်ဥ္ျပားမ်ားအသံုးျပဳ၍ အျမင္ပံုစံဆန္းသစ္ေသာ ရုပ္လံုးၾကြပံုသ႑န္မ်ားကို ျပဳလုပ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ပင္ ၾကည့္ေကာင္းပါတယ္။


ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ားအား အိမ္နံရံတြင္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေစရန္ အသံုးျပဳရုံသာမက၊ အဆိုပါ ပ်ဥ္ျပားမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္၍လည္း အမ်ဳိးမိ်ဳးအသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္။ ထိုပ်ဥ္ျပားမ်ားအား အိမ္၏အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားတြင္ ေဒါင္လိုက္ျဖတ္ၿပီး ခပ္က်ဲက်ဲေလးထားကာ ေနေရာင္ျခည္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္လည္း လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အိမ္အတြင္း၌ က်ေရာက္ေသာ ပံုစံမ်ဳိးစံုေသာေနေရာင္ျခည္ရိပ္မ်ားကို တေနကုန္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ားအား အိမ္၏အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားတြင္ ေဒါင္လိုက္ျဖတ္ၿပီး ခပ္က်ဲက်ဲေလးထားေသာပံုစံ
ပံု : Hung Dao
အိမ္နံရံအား ႀတိဂံ၊ စတုရန္း ႏွင့္ စက္၀ိုင္းပံုသ႑န္ရွိေသာ ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ႏိုင္သလို၊ အိမ္နံရံအား အ၇ြယ္အစားပံုသ႑န္မတူေသာ ပ်ဥ္ျပားမ်ားအသံုးျပဳ၍ ရုပ္လံုးၾကြပံုသ႑န္အျမင္ပံုစံသစ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။


အရြယ္အစားမတူေသာ ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ား အသံုးျပဳ၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ပံုစံမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
အရြယ္အစားတူေသာ ဖို္င္ဘာဘိလပ္ေျမပ်ဥ္ျပားမ်ား အသံုးျပဳ၍ ရိုးရွင္းျပီး စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ ဒီဇိုင္း။