ယိုစိမ့္မႈ အားလုံးကို ဘိလပ္ေျမျဖင့္ ဖာေထးနိုင္ပါသလား?

May 16, 2019

အိမ္ေတြမွာ ျဖစ္တတ္တ့ဲ ယိုစိမ့္မႈေတြအေျကာင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အိမ္ပိုင္ရွင္ေတြက ဘိလပ္ေျမ တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာအသုံးျပဳျပီးေနရာတုိင္းကို ဖာေထးနိုင္တယ္လို႔ ထင္ေနျကပါတယ္။


ေခါင္မိုးေပၚမွာေတြ႕ျမင္ရတဲ့ အက္ေျကာင္းေတြအတြက္ ဖာေထးတဲ့အခါ ဘိလပ္ေျမ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္တဲ့ ဘိလပ္ေျမ အမ်ိဴးအစားကို ေရြးခ်ယ္တတ္ရပါမယ္။

ဥပမာ ျပဳျပင္ဖို႔အသုံးျပဳေသာသင့္ေတာ္တဲ့ ဘိလပ္ေျမ ကို ျကမ္းျပင္၊တိုင္နဲ႔ ရက္မေတြရွိ ကြန္ကရစ္ ပုံစံ အတြက္ အတြက္သုံးနိင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပိုက္တူူးေဖာ္ရာမွ နံရံအက္ေျကာင္းရာ ထင္ျခင္းနွွင့္ ေရယိုျခင္းစသည့္ အမ်ိဴးမ်ိဴး ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳနိုင္တ့ဲ ဘိလပ္ေျမကို သံုးနိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အျခား ျပဳျပင္ဖို႔ အသုံးျပဳ နိင္တ့ဲအထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးအစားအေနျဖင့္ Quick set cement waterplug ကို အားျဖည့္ကြန္ကရစ္ အျဖစ္ အက္ကြဲေျကာင္းေတြ ရွိတတ္တ့ဲ ေရထည့္တ့ဲ တိုင္ကီတို့ ငါးေမြးကန္တို႔မွာ ေရယို႔မႈ႕ပိတ္ဆို႔ရန္ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။


ေခါင္မိုးေရယိုမႈ႔ အတြက္ ဘိလပ္ေျမကိုပဲ အသုံးျပဳျခင္းက မွန္ကန္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။

ဥပမာ ကြဲအက္ေနတဲ့ေခါင္မိုးျပားေတြကို အစားထိုးဖို႔လိုပါတယ္။

ေခါင္ထိပ္မွာကပ္ထားေသာကြန္ကရစ္မွာ ယိုစိမ္႔မႈ႔ျပႆနာရွိေနျပီဆိုလ်င္ ေခါင္အုတ္အုတ္ၾကြပ္ျပားမ်ားနွင့္ ဘိလပ္ေျမအေဟာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး ျပန္လည္တပ္ဆင္ျပဳလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ အပူအေျခာက္ခံ နည္းပညာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ပံု : ေခါင္မိုးအုတ္ အတြက္ အပူအေျခာက္ခံနည္းကို အသုံးျပဳပုံ


အမိုးနွင့္နံရံအဆက္ဖံုးထားေသာသတၱဳ မွအားျဖည္႔ကြန္ကရစ္ ေတြမွာေတြ႔ရတဲ့ေခါင္မိုးယိုစိမ္႔မႈ႔ အတြက္ အက္ကြဲမႈ႔မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေသာ ဘိလပ္ေျမနွင့္ ဖဲ့ထုတ္အေခ်ာကိုင္ကာ ျပင္ဆင္နိုင္ပါသည္။ ထိုနည္းအတူ အမိုးနွင့္နံရံအဆက္ဖံုးထားေသာသတၱဳ ကိုဖယ္ထုတ္ျပီး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေခါင္မိုးျပားအတြက္ အထူးလုပ္ထားေသာ ေမာ္ဒယ္ကိုေရြးခ်ယ္ထားေသာ roof fittingစနစ္ျဖင့္ အစားထိုးဖို႔ကို အားေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ အကယ္လို႔ ကြဲအက္မႈ႕မ်ားမရွိေသာ္ျငားလည္း အမိုးနွင့္နံရံအဆက္ဖံုးထားေသာသတၱဳ သည္ စံသတ္မွတ္မႈ႔ေအာက္ရွိလွ်င္ ဘိလပ္ေျမကို အသံုးျပဳျပီး ျပဳျပင္ျပင္ဆင္လို႔မရပါဘူး။ အကယ္လို႔ အမိုးနွင့္နံရံအဆက္ဖံုးထားေသာသတၱဳ က အရမ္းတိုေနလ်င္ ျဖိဳခ်ျပီး အသစ္ျပန္ေဆာက္ဖို႔ကို အားေပးပါတယ္။


သို႔ေသာ္လည္း အကယ္လို႔ ၎သည္ ေခါင္မိုးအထက္ ၅ စင္တီမီတာ မေက်ာ္ဘဲ ထိုေလာက္အျမင္႔ရွိမယ္ဆိုလ်င္ ပိုင္ျခားသတ္မွတ္ေဘာင္ခတ္ျပီး အေခ်ာကိုင္ျခင့္ျဖင့္ ပိုထူလာေအာင္လုပ္ဖို႔ အၾကံျပဳပါသည္။ အကယ္လို႔ ၅စင္တိမီတာ ေက်ာ္မယ္ဆိုရင္ အမိုးနွင့္နံရံအဆက္ဖံုးထားေသာသတၱဳ ရဲ႕အဆံုးမွာ ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပားလိုမ်ိဳး တပ္ဆင္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဒါဟာ ေခါင္မိုးျပားမ်ားနွင့္ အမိုးနွင့္နံရံအဆက္ဖံုးထားေသာသတၱဳၾကား ေနရာလြတ္ကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးပါသည္။ ထို႔အတူ အမိုးနွင့္နံရံအဆက္ဖံုးထားေသာသတၱဳ အခ်ပ္မ်ားနွင့္ ပိတ္ရာမ်ားကိုဖံုးနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဆးသုတ္ျပီး လွပေသာ အျပီးသတ္ရေစပါတယ္။

ပုံ။ ။ အမိုးျပားမ်ားနွင့္ အိမ္မိုးနွင့္နံရံအဆက္ဖံုးထားသည့္ သတၱဳၾကား ၾကီးမားေသာေနရာလြတ္ကို ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမဘုတ္ျပားနွင့္ ျပဳျပင္နိူင္ပါတယ္ (5cmထပ္ ပိုပါက အထူလိုအပ္ပါသည္။)