ေၾကြျပား၊ေက်ာက္ျပားကပ္ေကာ္ဘိလပ္ေျမ SCG Tile Adhesive (Blue) နဲ႔ SCG Tile Adhesive (Pink) အိတ္ (၃၀) ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူသူတိုင္းခရီးေဆာင္အိတ္တစ္အိတ္ကိုျပန္လည္ရရိွႏိုင္မယ့္အထူး promotion

ေၾကြျပား၊ေက်ာက္ျပားကပ္ေကာ္ဘိလပ္ေျမ SCG Tile Adhesive (Blue) နဲ႔ SCG Tile Adhesive (Pink) အိတ္ (၃၀) ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူသူတိုင္းအထူး promotion အေနျဖင့္ခရီးေဆာင္အိတ္တစ္အိတ္ကိုျပန္လည္ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။


မိမိေနအိမ္ကိုျပဳျပင္မြမ္းမံခ်င္သူမ်ားကိုသတင္းေကာင္းေလးပါးပါရေစ။ စြဲကပ္အားအထူးေကာင္းမြန္ေသာ ေၾကြျပား၊ေက်ာက္ျပားကပ္ေကာ္ဘိလပ္ေျမ SCG Tile Adhesive (Blue) နဲ႔ SCG Tile Adhesive (Pink) အိတ္ (၃၀) ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူသူတိုင္းအထူး promotion အေနျဖင့္ခရီးေဆာင္အိတ္တစ္အိတ္ကိုျပန္လည္ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ Promotion ကာလကေတာ့ ဒီေန႔ မွဇူလိုင္လကုန္ထိျဖစ္လို႔အျမန္ဆံုးေျပး၀ယ္လိုက္ေတာ့ေနာ္။ SCG Tile Adhesive (Blue) နဲ႔ SCG Tile Adhesive (Pink) ကို promotion အစီအစဥ္ျဖင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ားမွာ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္

ေရႊေမတၱာ - 01-644594

၀င္း         - 01-682392

ဧ၀ရတ္     - 01-655026 , 01-647386

ဒို႔တာ၀န္   - 09 252671459

မႏၱေလး

ေရႊေမတၱာ - 02-31173

၀င္း         - 02-74475, 02-74458

Promotion အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းခ်င္တာမ်ားရိွပါက SCG ရံုးဖုန္း 09253720692 ကိုတနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔ထိရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။